Převod fotografií do černobílé

Aktualizováno 13.4.2015 (odkaz na stránky o Anselu Adamsovi)

 


Černobílá fotografie stále je a bude oblíbeným a žádaným fotografickým oborem. Digitální svět je však světem barev a pro černobílou fotografii je potřeba barvy odstranit. Podívejme se na způsoby a postupy, které Photoshop nabízí pro převod fotografie do černobílé, jejich porovnání a míru, kterou ovlivňují kontrast, který je jedním z důležitějších aspektů v černobílé fotografii.

 

Úvod

Článek si neklade za cíl pojednávat o černobílé fotografii jako o kreativním oboru fotografie, pojednává především o technice převodu barevné fotografie do černobílé!

 

Fotograf Ansel Adams říká, že barevná fotografie je o barvách, zatímco černobílá je o všem ostatním. Určitě to potvrdí většina fotografů, kteří se černobílou fotografií zabývají (a nejen potvrdí, ale jistě i zasadí do širších filozofických souvislostí :-). I pro nás ostatní může být velice zajímavé zkusit některé fotografie převést do černobílé, kdy se rázem jejich vypovídací hodnota a nálada zcela změní.

Photoshop nabízí několik způsobů, jak z fotografie odstranit barevnou informaci. Každý z těchto způsobů ovlivňuje jinak kontrast, jako jeden z nejdůležitějších prvků, na který bereme ohled při zpracování černobílé fotografie.

Možná namítnete, že už přece v nastavení většiny fotoaparátů je možné zvolit černobílý režim, tak proč to dále komplikovat. Je to proto, že fotoaparát provede konverzi podle svého algoritmu, který nemůžeme nejspíš nijak ovlivnit, a který pochopitelně nemůže být univerzálně vhodný pro každou scénu a motiv. I v jednoduchém editoru, provedeme konverzi mnohem lépe než software fotoaparátu.

 

Převod do ČB ve Photoshopu

Ve Photoshopu existuje minimálně 8 způsobů převodu barevné fotografie do ČB a každý z nich dává jiný výsledek. Nelze obecně říci, který způsob konverze je nejvhodnější, záleží vždy na motivu a záměru, kterého chceme dosáhnout. Jako velice přibližné vodítko, který způsob použít, nám může být míra kontrastu, kterého převodem dosáhneme. Každá z metod bude poskytovat jinou míru kontrastu a také jasu. Jiný kontrast budeme chtít u portrétu a jiný u krajiny.

 

Jednotlivé způsoby konverze

Z hlediska ne/destruktivnosti úprav, lze postupy konverze rozdělit do dvou skupin

 • postupy použitelné jako nedestruktivní vrstvy úprav
 • postupy, které nelze použít jako vrstvy úprav

 

Seznam způsobů převodu:

 • 1. Vrstva úprav odstín/saturace - základní způsob
 • 2. Vrstva úprav mapovat na přechod (gradient map)
 • 3. Vrstva úprav černobílá (black and white)
 • 4. Vrstva úprav míchání kanálů (chnnel mixer)
 • 5. Vrstva úprav plná barva (solid color) nebo fotografický filtr (photo filter)
 • 6. Jasová (luminositní) složka kompozitního RGB kanálu
 • 7. Jasová složka režimu Lab
 • (8. Převod formátu do odstínů šedi - totožné s bodem 6)

 

Jednotlivé konverze se provádí bez nastavení s okamžitým výsledkem. Pouze vrstvy míchání kanálů a černobílá umožňují další volby a nastavení. Nabízejí proto více možností při převodu a také z tohoto důvodu jsou u fotografů nejvíce oblíbené.

S převodem do černobílé souvisí i tzv. tónování fotografie, kdy kromě černé a bílé bude hrát roli třetí barva, do jejíhož odstínu budou přechody tónovány. Oblíbené je např. tónování sépie. Tónování lze provést již při převodu (bod 1, 6, 8) nebo kdykoli později. Postup tónování bude uveden na konci článku.

 

Upozornění

 • Při převodu fotografie do černobílé je potřeba si uvědomit velice důležitou věc. Čím více sytějších barev na fotografii bude, tím větší budou rozdíly mezi jednotlivými způsoby převodu. Naopak u fotografie bez sytých barev bude výsledek různých způsobů podobný. Před převodem je tedy velice výhodné provést dosycení barev mnohem silněji než bychom provedli normálně. Vhodné je použití saturační vrstvy ještě před vrstvami s převodem do ČB. Nastavením průhlednosti saturační vrstvy nakonec můžeme ještě po převodu do ČB nastavovat míru kontrastu.
 
 • Jednotlivé vrstvy, které při převodu použijeme nejde kombinovat, jakmile je jednou obrázek (i pomocí vrstvy úprav) převeden do ČB, žádný další převod už neprovede žádné změny! Jedinou výjimkou je vrstva úprav mapovat na přechod (gradient map), která zesílí kontrast i po převodu do ČB. Můžeme tedy provést převod libovolnou metodou a pomocí vrstvy mapovat na přechod ještě provést změny kontrastu.
 
 • Všechny způsoby převodu určitým způsobem ovlivní kontrast fotografie. Jedinou výjimkou je převod pomocí vrstvy úprav plná barva (solid color) v režimu krytí barva - color (totéž jako fotografický filtr). Tento způsob převodu je tedy vhodný tam, kde již není žádoucí měnit kontrast ani jas, např. pro závěrečné tónování.

 

Jednotlivé způsoby převodu podrobně

Následuje základní popis a postup jednotlivých druhů konverze. Ukázky výsledku převodu po konverzích budou uvedeny souhrnně dále v článku.

 

Vrstva úprav odstín a sytost se saturací na -100. Lze kdykoli provést zkratkou Shift+Ctrl+U na vrstvě.

Základní způsob převodu do ČB ve Photoshopu, který je určen pro základní desaturaci - odbarvení. Vhodný především pro mezikroky v akcích, pro přípravu masky a tvorbu pomocných výběrů na základě jasových informací a další případy, kdy je potřeba odstranit barevnou složku.

Jasová hodnota desataurovaného pixelu se spočítá jako průměr nejvyšší a nejnižší hodnoty RGB složky. Barva s hodnotou RGB 240,100,120 (pastelová červená) bude mít po převodu na histogramu hodnotu (240+100)/2=170 - výsledkem bude šedá barva s hodnotami RGB 170,170,170. Při výpočtu se tedy zcela ignoruje hodnota kanálu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou (v uvedeném příkladu je to modrý kanál s hodnotou 120, který pro převod není brán vůbec v úvahu).

Pro převod do ČB není základní desaturace příliš vhodná, výsledek je málo kontrastní s poměrně velkým splýváním detailů. Naopak idální je její použití pro rychlé odstranění barevné složky v automatických akcích.

 

Desaturace pomocí vrstvy úprav odstín a sytost

 

Vrstva úprav mapování na přechod - gradient. Při vytvoření vrstvy se nabízí volba výběru typu a barvy přechodu. Pro převod do ČB vybereme plynulý přechod od černé do bílé. Pokud zůstaneme u stejné barvy, jako u základní desaturace s hodnotami RGB 240,100,120, bude výpočet tento:

Namapuje původní rozdělení tónů na nové rozložení dle daného přechodu. Výpočet vychází od střední šedé, přičemž tmavé tóny jsou poněkud ztmaveny a světlé zesvětleny, dochází tedy k podstatnému zvýšení kontrastu. Pokud pomineme převody pomocí míchání kanálů a černá a bílá, kde můžeme kontrast sami ovlivnit, dosáhneme tímto způsobem nejsilnějšího kontrastu. A jelikož kontrast při převodu do ČB hraje velice důležitou roli, jedná se o velice zajímavou a účinnou metodu tam, kde je převodem potřeba docílit velkého kontrastu.

Mapování na přechod je současně jediný způsob převodu, kdy dochází k značnému zesílení kontratu i při málo saturovaných barvách. Dokonce dojde ke zvýšení kontrastu i tehdy, pokud pracujeme s černobílou verzí! Mapování na přechod lze tedy uplatnit i u málo barevných fotografií, kde ostatní metody převodu již dávají nevýrazné výsledky.

 

Mapování na přechod - gradient map

 

Vrstva úprav černá a bílá poskytuje nejvíce možností převodu. Každou jednotlivou RGB barvu a jejich kombinace - tedy 6 základních barev - lze samostatně škálovatelně nastavit (nastavujeme vlastně jas barvy v její černobílé reprezentaci), dostáváme tedy v podstatě nekonečné množství možností převodu. K dispozici je spousta přednastavení, simulací filtrů, včetně automatického nastavení hodnot. Podobně jako u odstínu a sytosti lze navíc zvolit tónování do určitého odstínu. Jednotlivé rozsahy barev nelze měnit, jsou stejné jako u nástroje odstín a sytost (kde je měnit lze), kde si je můžeme alespoň prohlédnout.

Při nastavování hodnot bychom se neměli příliš odchýlit od středu (50 %), jinak začne docházet ke značnému zkreslení a začnou vznikat rušivé artefakty připomínající silný šum.

 

Černá a bílá

 

Vrstva úprav míchání kanálů je podobná vrstvě úprav černá a bílá, pouze místo jednotlivých barev pracujeme s jednotlivými RGB kanály. Při nastavení je potřeba použít volbu "monochrome" a přidávat nebo ubírat podíl jednotlivých kanálů. Tento nástroj jsme již použili pro práci s barevnou saturací, kde bylo nutné dodržet celkovou hodnotu 100 (total), aby nedocházelo ke zkreslení barev. Hodnotu 100 je potřeba dodržet i v tomto případě, ale je možné již připustit mírné odchylky.

Kromě manuálního nastavení můžeme opět volit z nabídky přednastavení, kde lze vybírat simulace přednastavených filtrů.

 

Míchání kanálů

 

Tento způsob převodu lze použít dvojím způsobem ze zcela shodným výsledkem. Můžeme použít vrstvu úprav plná barva (solid color), kde vybereme jakýkoli odstín šedi včetně černé a bílé. Důležité je, aby barva byla zcela desaturovaná. U vrstvy pak nastavíme režim prolnutí barva (color), čímž docílíme toho, že z vrstvy bude použita pouze barva (jasová složka zůstane ze základní vrstvy) - a jelikož jsme zvolili desaturovaný odstín bez barvy, bude výsledek zcela bez barev a jasová složka zůstane shodná se základní vrstvou.

Fotografickým filtrem docílíme stejného výsledku, použijeme např. černou barvu a hustotu 100 %. U vrstvy pak necháme normální režim prolnutí (fotografický filtr používá režim barva automaticky při nastavené volbě zachovat jas).

Důležité je, že u plné barvy nebo fotografického filtru zůstává kontrast a jas naprosto shodný jako na základní vrstvě. Tento převod je tedy vhodný tam, kde již nechceme připustit jakoukoli změnu kontrastu.

Další výhodou této metody je, že celou fotografii můžeme tónovat do libovolného odstínu zvolením libovolné barvy (jiné než ze škály odstínů šedi).

 

Fotografické filtry

 

Tento způsob konverze nelze provést jako vrstvu úprav, takže je potřeba pracovat na kopii základní vrstvy. Podíváme-li se do paletky kanály, vidíme v jednotlivých kanálech RGB (červený, zelený, modrý) jasové informace. Černá barva v jednotlivých kanálech znamená, že složka kanálu ve výsledku není vůbec zastoupená, tedy 0 %, bílá pak znamená že kanál bude mít hodnotu 100 % (na histogramu 255). Odstíny šedi pak libovolný jiný podíl, přičemž střední šedá znamená přesně 50 % (128 na histogramu).

Kompozitní RGB kanál pak vzniká sloučením jednotlivých kanálů s výslednými barvami. Tento kompozitní kanál obsahuje jasovou složku, podobně jako každý jednotlivý kanál. Použití této jasové složky je pak další možností, jak můžeme převést barevnou fotografii do černobílé.

Jak toho docílíme? Možnosti jsou dvě - převod fotografie do odstínů šedi, tady se ovšem nevyhneme převodu do jiného formátu a nenávratně přijdeme o všechny barevné informace.

 

Převod do odstínů šedi

 

 

Naštěstí existuje další možnost, která vytvoří pouze novou vrstvu a vše ostatní zůstane zachováno. Postup je tento. V paletce kanály klepneme myší na kompozitní kanál (první - barevný) při současném držení klávesy Ctrl (ve Photoshopu 11 - CS4 je to klávesová zkratka Ctrl+Alt+2). Jasová složka kanálu se načte jako výběr, který pomocí nabídky Výběr - Uložit výběr uložíme jako nový kanál. Tento nový kanál pak vybereme v paletce Kanály, označíme (Ctrl+A) a zkopírujeme (Ctrl+C). Přejdeme do paletky Vrstvy a provedeme volbu vložit (Ctrl+V), čímž vznikne nová vrstva s černobílou verzí fotografie.

Přestože tento způsob konverze nelze použít jako vrstvu úprav, stojí minimálně za pokus, protože dává poměrně kontrastní, vyvážený a příjemný výsledek.

V tomto případě se již převodu do jiného formátu a zpět nevyhneme (pokud nepoužijeme později návrat v historii úprav) , proto je v tomto případě lepší pracovat s 16bitovými daty, kdy je převod mezi formáty RGB-Lab bezeztrátový. Fotografii převedeme do režimu Lab, kde podobně jako u RGB využijeme jeho jasovou složku.

 

Převod do formátu Lab

 

 

Další postup je shodný jako v předchozím případě u jasové složky RGB. Fotografii nakonec převedeme zpátky do RGB formátu - nebo jasový kanál Lab zkopírujeme do schránky a v historii se vrátím na stav před převod do formátu Lab. Data ve schránce zůstanou i po návratu a dáme pouze Vložit (Ctrl+V), tím se vyhneme konverzi.
Jasový kanál Lab dává poměrně odlišný výsledek od ostatních způsobů převodu. Je poměrně světlý a často méně kontrastní, uplatnění najde snad tam, kde je žádoucí celkově světlejší výsledek. 

Ukázky převodu

První ukázka je vytvořena z barevné fotografie se silně saturovanými barvami. Díky záměrně saturovaným barvám budou rozdíly mezi jednotlivými způsoby převodů poměrně výrazné. U míchání kanálů a černé a bílé jsou kromě základního nastavení použity i další ve Photoshopu předdefinované předvolby.

 

 

Pokud výsledky porovnáme, vidíme, že nejvyšší kontrast byl dosažen pomocí mapování na přechod, míchání kanálů se zeleným filtrem a černá a bílá se zeleným filtrem. Tyto způsoby převodu také dávají subjektivně nejlepší výsledek. U Lab vidíme celkové zesvětlení. U základní desaturace díky nízkému kontrastu splývají detaily. Automatické nastavení pomocí černé a bílé v tomto případě zcela selhalo.

 

Na druhé ukázce je fotografie krajiny s vysokým kontrastem. U takovéto fotografie je v ČB provedení žádoucí kontrast ještě více zvýraznit. Fotografie je méně barevná než předchozí, proto také výsledky jednotlivých převodů budou dávat mnohem menší rozdíly.

 

 

Nejvyšší kontrast dává opět mapování na přechod, míchání kanálů s červeným filtrem, černá a bílá s kontrastním červeným filtrem. U ostatních způsobů mohou začít splývat detaily. Režim Lab je pro tuto fotografii díky nízkému kontrastu a celkovému zesvětlení zcela nevhodný.

 

Tónování fotografie

Tři nástroje, kterými provádíme převod fotografie do černobílé, umožňují tónování fotografie do určitého odstínu, např. oblíbené sépie (hnědý odstín). Tónování lze provést pomocí vrstev úprav odstín a sytost, černá a bílá nebo plná barva/fotografický filtr.

Tónování je však mnohem lepší provést nezávisle na převodu, samostatnou vrstvou (rozdělit převod a tónování do dvou samostatných vrstev úprav). Ideální nástroj pro tento účel je vrstva úprav plná barva v režimu krytí barva (color). V tomto režimu totiž není žádným způsobem ovlivněn kontrast ani jas již převedeného snímku. Při vytvoření vrstvy jsme dotázáni na výběr barvy. Můžeme vybrat jakoukoli, odstínu sépie dosáhneme nastavením hodnoty RGB přibližně 180,160,130. Celý efekt můžeme ztlumit snížením krytí vrstvy.

Takto vypadá paletka vrstvy s finálním tónováním do odstínu sépie. Ještě před převodem je provedena silná saturace barev pro zvýšení kontrastu, potom je pomocí vrstvy úprav černá a bílá proveden převod do ČB. Kontrast je ještě zesílen vrstvou mapování na přechod. Vrstva plná barva v režimu barva (color) pak provádí tónování do odstínu sépie. (Procentem průhlednosti pomocné vrstvy Saturace lze jemně přizpůsobit finální podobu změnou kontrastu).

 

Převod do ČB + tónování

 

 

Takto vypadá výsledek, původní barevná fotografie se zobrazí po najetí myší...

 

ČB sépie

 

Efekty - selektivní převod do ČB

Jelikož kreativitě se meze nekladou, lze současně s převodem do černobílé docílit různých efektů, kdy převod neprovedeme na celé fotografii, ale pomocí masky zachováme některou barevnou část fotografie. Efekty je možné kombinovat s tónováním.

Veškeré výběry, ze kterých vytvoříme masku, lze provádět ručně nebo automaticky např. výběrem rozsahu určité barvy.

Takovéto úpravy je potřeba provádět velice opatrně, protože při jejich tvorbě balancujeme na hraně, mnohdy i za hranou kýče a pochopitelně se dostáváme mimo kategorii černobílé fotografie.


Na závěr několik ukázek různých efektů.

 Shrnutí

 • zdaleka ne každá fotografie je vhodná pro převod do černobílé
 • pro převod jsou vhodnější portréty, fotografie s jednoduchým motivem nebo s vysokým kontrastem, protože u černobílých fotografií může docházet ke splývání detailů (typicky např. u krajiny).
 • pro převod do ČB máme na výběr z několika možností, které se liší hlavně v podání jasu a kontrastu
 • přednost dáváme metodám, které lze použít jako vrstvu úprav
 • nejvíce možností nabízí vrstva úprav černá a bílá
 • čím je originál méně barevný a saturovaný, tím menší bude rozdíl mezi jednotlivými metodami převodu, proto může být vhodnější nejprve na fotografii provést barevné úpravy a to i mnohem silněji než normálně provádíme, jednotlivé metody pak budou dávat odlišné a zajímavější výsledky
 • důležitým měřítkem převodu je míra kontrastu, kterou chceme docílit
 • kontrast u ČB fotografií můžeme použít podstatně vyšší než u fotografií barevných, nevadí ani mírné přepaly na obou krajích histogramu
 • největší kontrast dosáhneme metodou mapovat na přechod, případně její kombinací s další metodou
 • vrstva úprav mapovat na přechod jako jediná může podstatně zvýšit kontrast u málo barevných a saturovaných snímků. K zesílení kontrastu dojde i u černobílých fotografií, proto je možné ji kombinovat s ostatními. Kombinace dalších vrstev nedává žádný smysl.
 • vrstva úprav plná barva/fotografický filtr jako jediná neovlivní jas ani kontrast snímku, je proto vhodná tam, kde nechceme kontrast už jakkoli měnit (tónování).
 • tónování fotografií do barevného odstínu můžeme provést v některých případech současně s převodem do ČB
 • mnohem vhodnější je však tónování od převodu oddělit a provést ho zcela nakonec pomocí vrstvy úprav plná barva/fotografický filtr

 

Odkaz - Ansel Adams

"Photography is more than a medium for factual communication of ideas. It is a creative art.! (Ansel Adams)

Rád bych upozornil zájemce o černobílou fotografii na nové stránky věnované Anselu Adamsovi na serveru Artsy.net. Kromě jeho biografie a zajímavých článků, si můžete prohlédnout jeho jedinečné fotografie.

 

 

Zpět na seznam článků

 

Originál

Komentáře

 
Denisa Kaňáková
# DotazDenisa Kaňáková 2010-08-18 23:43
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pořádně nechápu, jak jste docílil těch posledních obrázků. Mohl by jste mi prosím zaslat potrobněji, co jste kde zmáčkl atd...??? Děkuji mockrát.

S pozdravem

Denisa Kaňáková
 
 
Luboš Kopečný
# Re: DotazLuboš Kopečný 2010-08-23 12:00
Dobrý den, u těchto fotografií musíte pracovat s výběrem a maskou. Výběr provedete ručně nebo automaticky, například jen nějakou barvu.

Popíši postup na fotografie Efekt 3, kde zůstaly červené plody. Ve Photoshopu to provedu takto:

- Nabídka Select/Výběr - Color Range/Rozsah barev

- Kapátkem se nabere červená barva - ťukněte kapátkem na červené plody na fotografii, posuvníkem Fuzziness si můžete nastavit citlivost tohoto výběru, můžete přidávat nebo ubírat, vše hned vidíte na náhledu.

- Pokud se stále nedaří vybrat vše, co potřebujete, zmáčkněte tlačítko s kapátkem se značkou +, tím můžete k výběru přidat další barvu nebo v tomto případě slabší červenou - znovu kapátkem ťukněte na fotografii na místo, kde už je červená barva slabší, tato barva se přidá k výběru.

- Takto výběr upřesněte a až je vše hotovo, zapněte volbu Invert/Invertov at - tím bude vybráno vše, kromě červené barvy a potvrďte OK.

- Výběr je proveden, můžete z něj buď vytvořit masku, nebo lépe hned provést některou vrstvu úprav pro převod do ČB a maska bude z výběru provedena automaticky. Maska pak zajistí to, že do ČB bude převedeno vše, kromě červené barvy.

Postupů je samozřejmě víc, ale tento je poměrně snadný a rychlý. Můžete pochopitelně vybrat i více barev, např. červenou a zelenou atd.