Zvýrazňujeme barvy: 1. díl - Barevná sytost

V třetím dílu o zpracování krajinářské fotografie jsme se věnovali úpravám barev, kde základní úpravou bylo jejich zvýraznění. Podívejme se nyní mnohem podrobněji, jakým způsobem je možné barvy zvýraznit, jaké nástroje Photoshop pro tento účel nabízí a jejich podrobné porovnání.

 

Úvod

Photoshop nabízí několik nástrojů, které lze využít ke zvýraznění barev. Jak vybrat ten správný a který bude nejvhodnější? V tomto článku nástroje a jimi provedené úpravy porovnáme, včetně ukázek, a u každého zhodnotíme jeho výhody a nevýhody.

U každé úpravy pomocí jednotlivých nástrojů si ukážeme i její maximální intenzitu, abychom viděli jak může být úprava destruktivní a k jakému poškození barevných informací může docházet, jaký vliv má použití masky, která právě poškození zabraňuje a přibližně optimální intenzitu úpravy, tedy maximum, které lze z nástroje vytěžit. 

Základní nástroje které lze při zvýraznění barev použít jsou čtyři: jas a kontrast, křivky, odstín a sytost, míchání kanálů. Ve Photoshopu od verze 11 (CS4) přibyl nový nástroj vibrance (živost).

Všechny nástroje budou použity jako nedestruktivní vrstvy úprav, s možností upřesnění intenzity úpravy a použitých hodnot. U všech nástrojů kromě vibrance je nutné použít saturační masku (i když u kontrastu a křivek je použití méně účinné).

Každý z těchto nástrojů (kromě vibrance) není primárně určen pouze ke zvýraznění barev, ale má daleko širší použití.

 

Saturace barev

Základem zvýraznění barev je zvýšení jejich sytosti - saturace. Co je barevná sytost? Představme si šedou barvu, která je zcela desaturovaná a neobsahuje barevnou informaci. Jakýkoli odstín šedé barvy má v každém RGB kanálu stejnou hodnotu úrovní. Černá má RGB hodnoty 0-0-0, bílá 255-255-255, šedé odstíny pak mají ve všech kanálech stejné hodnoty od 1 do 254. U barev se hodnoty v jednotlivých kanálech liší (může se lišit jen hodnota v jednom kanále a dva mohou mít hodnotu stejnou). Čím větší je pak rozdíl mezi hodnotou v kanálu s největší a nejmenší úrovní, tím více je barva saturovaná. Např. červená barva 255-0-0 nebo žlutá 0-255-255 mají maximální saturaci 255 úrovní (100 %).

Následující obrázek ukazuje saturaci vzorové barvy s hodnotami 200-100-50. Vzorová barva je přesně uprostřed a směrem doleva probíhá dosycení (saturace) do maximální možné hodnoty a směrem doprava se sytost snižuje (desaturace) až k šedé barvě.

Saturace barvy 200 - 100 - 50

Pro jednoduchost byla zvolena saturace pomocí nástroje kontrast, kde kontrastní křivka protíná diagonální osu přesně v úrovni 128. Barevný kanál s hodnotou nad 128 se saturací zvyšuje až na maximum a kanály s hodnotou nižší než 128 se snižují na minimum. Rozdíl hodnot úrovní se mezi krajními kanály zvýší na maximálních 255. U desaturace probíhá naopak sbližování hodnot ve všech kanálech až na průměrnou hodnotu dvou krajních kanálů (200+50)/2=125. Směrem vlevo se rozdíly úrovní mezi kanály zvyšují (zvyšuje se saturace) postupně ze 150 na 171, 203, 223 až na maximálních 255, směrem vpravo pak se pak rozdíly úrovní mezi kanály snižují (snižuje se saturace) ze 150 na 120, 76, 30 až na 0.

 

Porovnání nástrojů na úpravu sytosti

Každý z nástrojů zmíněných v úvodu pracuje s barevnou saturací jiným způsobem:

Kontrast a křivky - oba pracují podobně na základě kontrastní s-křivky. Důležitý je bod, kde s-křivka protne diagonální osu (např. úroveň 128, ale může být vyšší nebo nižší). Úroveň tohoto bodu je střed od kterého se hodnoty kanálů s vyšší úrovní (zde 129 a výše) zvyšují a hodnoty kanálů s nižší úrovní (zde 127 a méně) snižují. Dosycení barev tedy probíhá na základě tonální informace jednotlivých kanálů bez jakéhokoli ohledu na ostatní kanály.

Takto provedené dosycení barev bude velice silně ovlivňovat i celkový kontrast fotografie. A jelikož úpravy kontrastu v jasové složce by měly předcházet barevným úpravám, je zcela nežádoucí, aby byl kontrast ovlivněn znovu. Ideální je zvolit na úpravu barevné sytosti jiný nástroj, nebo alespoň úpravy barev tímto způsobem provádět v režimu prolnutí vrstev color (barva), kdy je ovlivněna pouze barevná informace a jasová (luminositní) je ponechána z podkladové vrstvy. Při použití režimu color je nutná saturační maska, jinak bude dosycení působit značně nepřirozeně.

Odstín a sytost, míchání kanálů - další dva nástroje, které lze použít pro zvýšení sytosti barev, oba pracují s barevnou sytostí mnohem lepším způsobem. Na rozdíl od kontrastu nebo křivek vypočítají zlomovou středovou úroveň (pro snížení nebo zvýšení hodnot kanálů) nikoli z tonální informace (kde křivka protne osu), ale jako průměr dvou krajních kanálů. Například pro barvu 120-60-30 bude zlomová úroveň (120+30)/2=75. Saturace se tedy zvyšuje přesněji s mnohem větší citlivostí k původní barvě. Navíc nedojde zcela ke zničení barevné informace, protože zvyšování saturace končí, pokud jeden z kanálů dosáhne krajní hodnoty (clip) 255 nebo 0 (toto platí pro odstín a sytost, u míchání kanálů při extrémním nastavení lze saturaci ještě dále zesílit i po dosažení krajích hodnot). U barvy 120-60-30 bude maximální saturace 150-50-0, jelikož modrý kanál dosáhl krajní hodnoty 0.

Zásadní rozdíl v použití nástrojů odstín a sytost a míchání kanálů je v tom, že odstín a sytost zcela drasticky, až na maximum zvýší  sytost i minimálně saturované barvy (např. téměř šedá 112-106-110 je saturována až na maximálních a v reále nepoužitelných 218-0-145), zatímco míchání kanálů se k méně saturovaným barvám chová mnohem šetrněji  (stejnou barvu dosytí pouze na 116-101-111).

U kontrastu a křivek probíhá změna hodnot v každém RGB kanálu zcela bez ohledu na ostatní kanály, pouze na základě jasové informace (dochází ke značnému barevnému posunu), zatímco u ostatních nástrojů se při výpočtu bere v úvahu vzájemný vliv všech kanálů.

 

Saturační maska

Saturační maska je naprostým základem správného zvýraznění barev. Bez ní provedené dosycení bude vždy více nebo méně špatné. Barevné úpravy totiž nelze provádět na celé fotografii rovnoměrně, je nutné ochránit syté barvy, které dosycení nepotřebují a došlo by u nich k přepalům v barevných kanálech. Právě tyto syté barvy saturační maska chrání. Je nutné poznamenat, že saturační maska je málo účinná s nástroji kontrast, křivky, odstín a sytost, její maximální účinek se projeví při použití nástroje míchání kanálů. Pro kontrast a křivky není vhodná již ze samotného principu, kterým tyto nástroje saturaci zvyšují. U odstínu a sytosti zase nechrání málo syté barvy blízko šedé, které jsou tímto nástrojem velice výrazně ovlivněny - bylo by nutné masku zbytečně definovat podstatně složitěji.

Postup vytvoření masky a její princip byl vysvětlen v článku Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barev v části "Příprava zvýraznění barev - saturační maska". Ve stejném článku je na konci ke stažení akce,  ve které je saturační maska vytvořena. V principu je maska vytvořena tak, že z fotografie jsou vypuštěny luminositní (jasové) informace a ponechány pouze barevné. Tyto informace se pak převedou do odstínů šedi a jsou porovnány s přesně střední šedou barvou. Čím větší je vzdálenost od střední šedé, tím více je pak barva maskou chráněna.

 

Zvýraznění barev jako vrstva úprav s maskou

Všechny nástroje lze použít jako nedestruktivní vrstvu úprav, kde nastavené hodnoty mohou být později změněny nebo nebo úprava zcela zrušena a původní fotografie zůstane nedotčena. Princip maskování a vrstev úprav byl zmíněn v článku Zpracování krajinářské fotografie: 1. díl - Obecné postupy.

Pro zopakování - kroky, které se při vytvoření vrstvy provádí jsou následující:

1. vytvoření saturační masky, která je načtena jako výběr

2. vytvoření vrstvy úprav - z výběru bude automaticky vytvořena maska na vrstvě

3. pojmenování vrstvy (např. Úprava sytosti) a snížení jejího krytí na 50 % pro možnost pozdějšího zesílení nebo ztlumení intenzity úpravy

 

Paleta vrstvy (layers) bude vypadat následovně:

 

Dosycení barev jako vrstva úprav

 


 

Jas a kontrast

 

Popis:

Asi nejznámější nástroj na úpravu celkového kontrastu snímku. Současně také nástroj, který je nejméně vhodný pro jakoukoli úpravu barev. Použití by mělo být omezeno snad pouze na zvýšení kontrastu v jasové složce. Při úpravách barev bude současně zesílen i kontrast jasové složky a dojde k přepalům a ztrátám detailů ve světlech a stínech. Tomu lze zabránit použitím režimu prolnutí color (barva), kdy nebude ovlivněna jasová složka, ale jen barvy.

 

Maska:

Jakou masku u kontrastu (při úpravách barev) použít, abychom zabránili jeho destruktivním účinkům? Bohužel účinná maska neexistuje. Můžeme použít stejnou masku, jako jsme použili u adaptivního kontrastu, tedy masku středních tónů (viz 2. díl o zpracování krajinářské fotografie). Tato maska ale ochrání jen ta místa, kde by se kontrastem barva znehodnotila až na černou a bílou. Museli bychom masku udělat pro každý jednotlivý RGB kanál a tyto masky pak sloučit. Výsledkem by byla příliš tolerantní maska, která by ve výsledku nepomohla. Žádná maska založená na jasových informacích jednotlivých RGB kanálů nemůže být vhodná pro barevné úpravy, u kterých nepotřebujeme informaci o jasu, ale o sytosti (saturaci) barvy. U kontrastu i křivek je další nevýhoda, že barvy nejsou zvýrazněny rovnoměrně, přibližně ve středních tónech ve středu křivky nedochází k žádnému zvýraznění. Z těchto důvodů se saturační maska částečně míjí účinkem. Přesto je však možné ji u nového způsobu zvýšení kontrastu s-křivkou použít, pokud bude vrstva nastavena v režimu prolnutí color (barva).

 

Poznámky:

Photoshop od verze 10 (CS3) přišel s vylepšeným způsobem zvýšení kontrastu a starý způsob je možné zapnout volbou "use legacy". Rozdíl je poměrně velký, starý způsob působil na barvy destruktivně, nevytvářel s-křivku, ale ostrou křivku ve tvaru /, nový způsob vytváří již mnohem lépe použitelnou s-křivku. Pak ale není důvod používat nástroj kontrast a jas, ale použít přímo nástroj křivky, kde můžeme křivku libovolně a lépe nastavit.

 

 Křivka - kontrast v režimu legacy

S-křivka - kontrast v novém režimu (od v. 11)

Kontrast do verze 9 (od v. 10 pouze v režimu legacy) vytváří ostrou a zcela destruktivní křivku vůči barvám. Od verze 10 pracuje s méně destruktivní s-křivkou

 

 

Nastavení nástroje :

 

Nástroj jas a kontrast

Nástroj jas a kontrast, nastavuje se pouze hodnotu kontrast od -100 do 100, jas (brightness) se pro barevné úpravy nepoužívá. Při vypnuté volbě"use legacy" je kontrast prováděn pomocí méně destruktivní s-křivky. Síla kontrastu, který se nastaví dává tvar s-křivce, čím vyšší hodnota, tím více se křivka podobá písmenu "s"Ovlivnění saturace vzorových barev 128-64-32 a 200-100-50 kontrastem:

 

Kontrast (po staru - legacy) na 100 % Kontrast (legacy) provedený na 100 %. Hodnoty nad 128 jsou zvýšeny na krajní maximum 255, hodnoty pod 128 na 0 - původní barevná informace je zcela zničena 
Kontrast (po staru - legacy) na 50 %
Kontrast (legacy) provedený na 50 %. Na této hodnotě se barevná informace už začíná poškozovat. 255 a 0 jsou krajní hodnoty a dále dochází ke ztrátám barevné informace (clipování, přepaly)
Kontrast (s-křivka) na 100 %
Kontrast novým způsobem (s-křivka) na 100 %. Nedochází ke ztrátám informace, i když některé kanály mohou dosáhnout téměř krajních hodnot. Oproti původnímu kontrastu značné vylepšení
Kontrast (s-křivka) na 50 %
Kontrast novým způsobem (s-křivka) na 50 %. Barevné změny jsou provedeny jemněji, ke ztrátám informace nikde nedojde. I tak je to postup pro zvýraznění barev nevhodný, jelikož saturace probíhá na základě jasových hodnot jednotlivých kanálů, nikoli výpočtem ze stávající barvy
 
 

 

Ukázky:

 

Kontrast 100 % (legacy) - degradace na 6 barev + černá a bílá

Kontrast použitý na maximum, maximálně saturované barvy + černá a bílá

 

Nejlépe nastavený kontrast (legacy) v rámci možností nástroje

Maximum, které lze vytěžit kontrastem v režimu legacy, nastaveno 33 %, vyšší hodnoty už viditelně deformují barevnou informaci

 

Kontrast novým způsobem pomocí s-křivky

Nový způsob vylepšení kontrastu (od v. CS3). Díky tomu, že kontrast nastavuje nedestruktivní s-křivku, je možné hodnotu zvýšit až téměř na 100 % (křivka je nastavena mírně tak, aby zvýraznění kontrastu nebylo destruktivní k barvám), výsledek však přesto není uspokojivý. Nutností je prolnutí vrstvy v režimu color (barva) se saturační maskou

 

Závěr:

Zvýraznění barev pomocí nástroje jas a kontrast je nejméně vhodný způsob. Režim legacy (do verze CS2)  barvy spolehlivě ničí, nový vylepšený režim již pracuje s nedestruktivní s-křivkou, bez možnosti jejího nastavení, je tedy lepší použít přímo nástroj křivky. U nástroje kontrast v režimu legacy není k dispozici maska, u nového režimu lze využít saturační masku, která nebude plně účinná. Vrstva úpravy by měla být provedena v režimu prolnutí color (barva), aby nedocházelo ke změnám v jasové, ale jen v barevné složce. Kontrast i křivky jsou vhodné k úpravě jasového kontrastu v režimu luminosity, kdy neovlivní barvy. Barevné změny těmito nástroji nedávají dobré výsledky.

 

 

Křivky

 

Popis:

Křivky jsou vynikající nástroj pro úpravu kontrastu fotografie, který se provádí ještě před barevnými úpravami. Pro barevné úpravy je nevhodný ze stejných důvodů, jaké byly uvedeny u kontrastu. Výhodou by mohlo být, že křivku lze upravovat samostatně pro jednotlivé RGB kanály, při těchto úpravách ale pravděpodobně dojde i posunu barevného tónu fotografie.

 

Maska:

Platí totéž, co u kontrastu.

 

Poznámky:

Výhodou křivek oproti kontrastu je především to, že je možné ovlivnit 2 základní věci - tvar křivky a bod, ve kterém křivka protíná diagonální osu (bod s úrovní, do které budou hodnoty v kanále snižovány a od které zvyšovány). U kontrastu byl daný tvar křivky i "bod zlomu", který byl vždy 128 - u kontrastní s-křivky se tento bod nastavuje zpravidla na vyšší hodnoty, aby byl kontrast ve světlech proveden slaběji.

 

Nástroj křivky

Nástroj křivky. Lze nastavit tvar křivky i úroveň, kde křivka protíná diagonální osu. Na vodorovné stupnici jsou vstupní hodnoty (původní) a na svislé jsou upravené (výstupní). Čím více má křivka tvar písmene "s", tím více je zvýrazněn kontrast i saturace barev. Proto se při úpravě kontrastu nastaví režim prolnutí vrstev luminosity (světlost) - bez vlivu na barvy. Při úpravě barev zase režim color (barva) - bez vlivu na jasovou složku

 

Ovlivnění saturace vzorových barev 128-64-32 a 200-100-50 s-křivkou:

Viz tabulka u nástroje kontrast, platí poslední dva řádky týkající se s-křivky.

 

Ukázky:

 

Výsledek zvýranění pomocí velice silné s-křivky

Výsledek zvýraznění pomocí velice silné s-křivky, barvy začínají být poškozené, hodnoty v kanálech se začínají přibližovat maximu a minimu, začíná docházet k přepalům

 

Optimální nastavení sytosti pomocí s-křivky

Úprava barev provedená s-křivkou s optimálním nastavením, se saturační maskou v režimu prolnutí vrstev color (barva)

 

Závěr:

Platí to, co bylo napsáno u kontrastu - málo vhodný nástroj pro úpravu barev, použití saturační masky je částečně účinné v režimu prolnutí color (barva).

 

 

Odstín a sytost

 

Popis:

Mnohem vhodnější nástroj pro úpravu sytosti než kontrast a křivky. Saturace barev je založena na mnohem lepším principu, nikoli na základě hodnot úrovní v jednotlivém kanálu, ale na základě výpočtu hodnoty z kanálů s největší a nejmenší úrovní. Saturace nepokračuje, pokud jeden z kanálů dosáhne krajní hodnoty (clip) 255 nebo 0. Výhodou je i možnost nastavení saturace pro jednotlivé barvy a jejich rozsah zvlášť. Značnou nevýhodou však je, že jsou na maximální míru dosyceny i málo syté barvy, které se blíží téměř šedé, čímž dojde k jejich poškození.

 

Maska:

Použití saturační masky je nutností, jinak dojde k poškození dostatečně saturovaných barev v jednotlivých kanálech. Maska není účinná u málo sytých barev, které neochrání a dojde k jejich poškození přesycením. Standardní saturační maska by musela být ještě složitěji vylepšena, aby chránila i málo výrazné barvy blízko šedé.

 

Poznámky:

Odstín a sytost saturuje všechny barvy až na možné maximum, dokud jeden z kanálů nedosáhne krajní hodnoty. U míchání kanálů jsou méně saturované barvy dosyceny méně a s postupně se zvyšující saturací více. U obou nástrojů platí, že čím vyšší je saturace základní barvy, tím více je chráněna maskou.

 

Nastavení nástroje :

Nástroj odstín a sytost

Nástroj odstín a sytost. Při zvýraznění barev se používá pouze nastavení saturace od -100 (odstín šedé) do 100 - maximální nástrojem provedená saturace. Sytost lze provádět globálně pro všechny barvy při nastavení master (vzor) nebo pro jednotlivé barvy samostatně, přičemž u jednotlivých barev lze určit jejich rozsah pomocí posuvníků mezi barevnými pruhy. Dva vnitřní jezdce definují rozsah barev, dva vnější trojúhelníkové jezdce ukazují, kde nastavení rozsahu barev slábneOvlivnění saturace vzorových barev 128-64-32 a 200-100-50 nástrojem odstín a sytost:

Sytost na 100 % Sytost na 100 %, i při nastavení 50 % jsou barvy shodné, protože jeden z kanálů dosáhl krajní hodnoty, sytost se již dále nezvyšuje. Na fotografii však ani tyto krajní hodnoty nesmíme připustit a je nutné použít saturační masku
Sytost na 25 %
Sytost na 25 %. Oproti kontrastu i křivkám je mnohem více respektována původní barva. Tato hodnota je přibližně maximální, kterou můžeme použít vzhledem k tomu, že nástroj extrémně dosytí málo syté barvy, které běžnou saturační maskou neochráníme
 
 

 

Ukázky:

 

Sytost 100 % (legacy) bez masky

Sytost nastavena na 100 % bez použití masky, je zřetelné značné poškození barev v místech, kde již byly syté barvy a v místech, kde byly barvy málo syté - modré hrozny

 

Nejlépe nastavený kontrast (legacy) v rámci možností nástroje

Sytost nastavena na 100 % s použitím saturační masky. Účinek masky je zřejmý, přesto je vidět značné poškození barev na málo saturovaných hroznech, kde měla původní barva jen minimální saturaci - tato místa saturační maska neochrání

 

Optimálně provedené dosycení

Optimálně provedené dosycení bez známek poškození barev, nelze použít příliš vysoké hodnoty v nastavení, proto i celkové dosycení není příliš sillné

 

Závěr:

Zvýraznění barev pomocí nástroje odstín a sytost je značný pokrok oproti použití kontrastu a křivek. Saturační maska ochrání syté barvy, ale neochrání málo syté barvy blízké šedé, které jsou extrémně saturovány. Nástroj je tedy vhodný pouze pro zcela mírné dosycení nebo pro dosycení jednotlivých barev samostatně.

 

 

Míchání kanálů

 

Popis:

Nejúčinnější nástroj kterým lze zvýraznit barvy. Na rozdíl od odstínu a sytosti nedojde k extrémnímu zvýšení sytosti málo saturovaných barev. Jeho použití společně se saturační maskou dává nejlepší výsledky. Nelze sice zvýrazňovat jednotlivé barvy (při složitějším postupu to možné je), ale lze nastavit různé hodnoty pro jednotlivé kanály, což bývá dostatečné, například v krajinářské fotografii se zvýrazní modrý kanál méně než ostatní (chráníme oblohu). Princip a použití nástroje byl popsán v článku Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barev v části Zvýraznění barev zvýšením barevné sytosti. 

Jen ve stručnosti pro připomenutí - v každém jednotlivém kanálu (R,G,B) se ubere podíl z ostatních dvou kanálů a a podíl samotného kanálu se zvýší.  U červeného výstupního kanálu se sníží hodnoty zeleného a modrého kanálu, u zeleného hodnoty červeného a modrého, u modrého hodnoty červeného a zeleného. Tím se zvýší tonální kontrast v jednotlivých kanálech, což se projeví právě sytými barvami.

 

Maska:

Použití saturační masky je opět nutností, jinak dojde k poškození dostatečně saturovaných barev. Maska chránící syté barvy je u tohoto nástroje maximálně účinná, protože na rozdíl od nástroje odstín a sytost dochází k plynulému zesilování saturace. Méně syté barvy jsou dosyceny méně a postupně se zvyšováním sytosti barev se zesiluje i míra jejich dosycení. Méně syté barvy nebudou poškozeny a syté budou chráněny maskou. Lze provést mnohem silnější dosycení než u odstínu a sytosti.

 

Poznámky:

Na rozdíl od zvýraznění barev pomocí odstínu a sytosti  jsou méně saturované barvy dosyceny méně a s postupně se zvyšující saturací více. Nedochází k poškození málo saturovaných barev, což je hlavní a zcela zásadní rozdíl a výhoda oproti předchozímu nástroji.

 

Nastavení nástroje :

 

Nástroj míchání kanálů

Nástroj míchání kanálů. U jednotlivých výstupních kanálů ubíráme procentní podíl ostatních kanálů. U každého RGB kanálu lze nastavit rozdílné hodnoty. Důležité je, aby celkový výsledek (total) byl 100 %, jinak dochází k posunu barevného odstínu

 

Ovlivnění saturace vzorových barev 128-64-32 a 200-100-50 nástrojem míchání kanálů:

 

Míchání kanálů - maximální hodnoty (200, -50, -50)

Maximální možné dosycení pomocí míchání kanálů. Při použití maximálních hodnot může v jednotlivých kanálech docházet k poškození barev (dosažení krajních hodnot - především u sytých barev). V reále ovšem takto silné hodnoty nepoužíváme a syté barvy jsou chráněny maskou

Míchání kanálů - hodnoty 150, -25, -25
Míchání kanálů s hodnotami 150, -25, -25. I tady může dojít v některém kanálu ke clipu (dosažení krajní hodnoty). Opět vše řeší saturační maska
 
 

 

Ukázky:

 

Míchání kanálů - maximální intenzita bez masky

Dosycení pomocí míchání kanálů s maximální intenzitou bez použití masky. Saturace barev je příliš velká, ale poškození je mnohem méně výrazné než u nástroje odstín a sytost. Rozdíl je znát především na málo saturovaných hroznech, kde pomocí u odstínu a sytosti byly barvy zcela poškozeny

 

Míchání kanálů - maximální intenzita s maskou

Dosycení pomocí míchání kanálů s maximální intenzitou s použitím masky. Barvy jsou sice přesycené, ale nikde nedošlo k jejich poškození

 

Optimálně provedené dosycení

Optimálně provedené dosycení. Nejlepší výsledek ze všech použitých nástrojů.

 

Závěr:

Zvýraznění barev pomocí nástroje míchání kanálů dává jednoznačně nejlepší výsledek, který je dán jednak stoprocentním účinkem saturační masky a jednak samotným principem použití nástroje, který méně syté barvy dosytí méně, bez možnosti jejich poškození.

 

 

Vibrance

 

Popis:

Zcela nový nástroj, který byl představen ve Photoshopu v. 11 (CS4). Zvýrazňuje barvy mnohem lepším způsobem než odstín a sytost, kdy nemůže dojít k jejich poškození dosažením krajních hodnot (clipování). Zároveň je šetrný k málo sytým barvám, které nepoškodí. Tím se jeho výsledek blíží výsledku zvýraznění barev pomocí míchání kanálů. Zároveň dojde i ke ztmavení barev.

 

Maska:

Nástroj používá svoji interní masku, kterou si není možné prohlédnout. To lze považovat za nevýhodu, jelikož se ztrácí přehled co se přesně děje. Použití saturační, ani jiné masky tak nepřichází v úvahu, snad pouze při experimentování.

 

Poznámky:

Nástroj vibrance je optimalizován pro portréty, kde chrání pleťové tóny, což je určitě výhoda u portrétů, ale může být nevýhoda u jiných fotografií. V krajinářské fotografii se odstíny podobné pleťovým vyskytují poměrně často a tam není jediný důvod je chránit.

Můj subjektivní názor je, že pro toho, kdo s Photoshopem pracuje pouze pro zábavu a provádí jednoduché a rychlé úpravy, bude nástroj velkým přínosem, pro grafika bude zcela zbytečný. Tvůrci Photoshopu ho měli představit už dávno, protože každý grafik už zcela jistě používá svůj vlastní postup a radši použije osvědčený nástroj, u kterého přesně ví, na jakém principu pracuje a jakou používá masku. Zatím jsem nikde nenašel podrobnější dokumentaci, kde by bylo zcela přesně popsáno, jaký výpočet se pro saturování barev používá a jakým způsobem nebo maskou jsou chráněny syté barvy.

U vibrance můžeme současně nastavovat i saturaci. Saturace ale probíhá jinak než u původního nástroje odstín a sytost. Provedl jsem srovnání a saturace je mnohem šetrnější k málo saturovaným barvám a lze použít vyšší hodnoty než u nástroje odstín a sytost, kde nastavení saturace od hodnoty 25 a výše spolehlivě poškozuje barvy. Podrobnější srovnání obou nástrojů (bohužel anglicky, v češtině nelze zatím nic najít) lze nalézt tady.

 

Nastavení nástroje :

 

Nástroj vibrance

Nástroj vibrance. Velice účinný způsob dosycení barev. Výsledek je podobný jako u míchání kanálů. Nedochází k poškození sytých barev, které jsou chráněny automaticky (pravděpodobně interní maskou) ani k poškození málo sytých barev, jak je tomu u nástroje odstín a sytost

 

Ovlivnění saturace vzorových barev 128-64-32 a 200-100-50 nástrojem vibrance:

 

Vibrance s nastevením 100, saturace 20

Vibrance s maximálním nastavením 100, saturace 20. Pokud bychom u míchání kanálů použili maximální intenzitu se saturační masku, byly by zde hodnoty 187-52-8 a 233-85-20, tedy s podobnou saturací a bez krajní hodnoty v modrém kanále. Zároveň je zřejmé, že nástroj vibrance barvy současně ztmavuje

Vibrance s nastevením 50, saturace 10
Vibrance s nastavením 50, saturace 10. U míchání kanálů by u této intenzity nastavení se saturační maskou byly hodnoty 158-58-20 a 217-92-35, tedy s celkově podobnou saturací, bez krajní hodnoty v modrém kanálu
 
 

 

Ukázky:

 

Vibrance s maximálním nastavením 100, saturace 100

Zvýraznění barev pomocí nového nástroje vibrance provedené na maximum 100, saturace 100. Pouze mírné poškození barev je výsledkem příliš vysoké saturace.

 

Vibrance s maximálním nastavením 100, saturace 20

Zvýraznění barev pomocí nového nástroje vibrance provedené na maximum 100, saturace 20. I při této vysoké hodnotě nedošlo k poškození barev

 

Vibrance přibližně s optimálním nastavením

Optimálně provedené dosycení. Výsledek podobný dosycení pomocí míchání kanálů

 

Závěr:

Jednoznačně vhodný nástroj pro zvýraznění barev. Oproti použití míchání kanálů se saturační maskou však neposkytuje žádné další výhody. U míchání kanálů lze v jednotlivých kanálech nastavovat různé hodnoty, u vibrance tato možnost chybí, což je podstatné omezení. Z tabulky saturace ukázkových barev je zřetelné, že i u vibrance může dojít k dosažení krajních hodnot v kanálu, kdy již začíná poškození barvy, což u míchání kanálů s maskou nemůže nastat. Nástroj také barvy ztmavuje (další způsob, jak mohou být barvy zvýrazněny), což může být považováno za další nevýhodu, protože ztmavení barev lze provést mnohem účinněji další úpravou.

 

 


Shrnutí:

Jas a kontrast - nejméně vhodný nástroj, jehož použití je lepší se vždy vyhnout.

Křivky - také nevhodný nástroj, jeho použití je však možné v režimu prolnutí vrstev color (barva), použití saturační masky není příliš účinné, protože křivky zvyšují sytost na základě tonální, nikoli barevné informace.

Odstín a sytost - vhodný pro mírné zvýšení sytosti barev, protože zcela ničí málo saturované barvy, vždy je nutné použít saturační masku, která však při příliš vysoké intenzitě použití nástroje není příliš účinná (maska chrání jen syté barvy, nikoli málo syté, které nástroj dokáže zničit).

Míchání kanálů - nejvhodnější nástroj pro zvýšení barevné sytosti, ve spojení se saturační maskou, která je vždy stoprocentně účinná, dává vynikající výsledky.

Vibrance - dobrý a účinný nástroj, bohužel s určitými omezeními, především nemožností zvýraznit každý barevný kanál odlišně. Nástroj také barvy současně zvýrazní tím, že je ztmaví. Ztmavení barev je však samostatná kapitola, které se budeme později věnovat podrobně jako jedné z finálních úprav, která dá fotografii závěrečný rys a zvláštnost, a kterou provedeme mnohem účinněji a lépe než tento nástroj.

 


Závěrečné porovnání:

 

Po najetí myší na fotografii se zobrazí druhá, srovnávací (uvedená jako druhá v pořadí). Pro srovnání byly použity nejlepší možné výsledky z každého nástroje.

 

Křivky - míchání kanálů

Srovnání: křivky - míchání kanálů

 

Saturace - míchání kanálů

Srovnání: saturace - míchání kanálů

 

Vibrance - míchání kanálů (u vibrance jsou kromě saturace barvy také ztmaveny)

Srovnání: vibrance - míchání kanálů

 

Vibrance - míchání kanálů se ztmavením (kterého dosáhneme později v dalším pokračování)

Srovnání: vibrance - míchání kanálů se ztmavením

 

Na poslední ukázce je zřejmé, že výsledek obou úprav je do značné míry podobný. Ztmavení barev, které bylo použito u míchání kanálů fotografii doladilo k závěrečné podobě. Na rozdíl od nástroje vibrance lze však ztmavení provést několika způsoby (a hlavně odděleně od saturace), s různými maskami a intenzitou a s různými výsledky, které mohou dát fotografii pokaždé jinou atmosféru. Ztmavení barev je obvykle poslední úprava, kterou na fotografii provádíme (před změnou velikosti a doostřením). Způsobům, jak efektivně ztmavit barvy na fotografii se budeme věnovat v dalším díle.

 

Úplně nakonec tedy trošku předběhneme a porovnáme původní fotografii bez úprav s finální barevnou úpravou (včetně ztmavení).

 

Míchání kanálů se ztmavením - bez úprav

Srovnání: míchání kanálů se ztmavením - bez úprav

 

Další fotografie:

Srovnání: bez úprav - dosycení (míchání kanálů)

 

Srovnání: bez úprav - dosycení (míchání kanálů)

 

 

Zpět na seznam článků

 

Komentáře

 
Gábina Korčáková
# PhotoshopGábina Korčáková 2009-11-24 12:53
Dobrý den poslalaa by ste mi prosím stránku na které si můžu photoshop stáhnout?
 
 
Luboš Kopečný
# Photoshop trial downloadLuboš Kopečný 2009-12-03 13:20
Česká zkušební verze asi nikde není, ale EN zkušební verzi funkční 30 dní si můžete stáhnout např. tady: www.emag.cz/.../ - dole je odkaz ke stažení, tam souhlasit s podmínkami "Agree" a začne stahování.
 
 
Martin
# RE: Zvýrazňujeme barvy: 1. díl - Barevná sytostMartin 2012-02-25 00:07
Dobrý den,

ve shrnutí výše v článku, píšete, že barvy po dosycení pomocí míchání kanálů lze zmavit účiněji a lépe než to provede nástroj Vibrance (živost). Jen se chci zeptat,jestli tím myšleným nástrojem je nástroj selektivní barva,který krásně popisujete dále nebo je ještě jiná lepší možnost?

Děkuji za odpověď
 
 
Luboš Kopečný
# RE: RE: Zvýrazňujeme barvy: 1. díl - Barevná sytostLuboš Kopečný 2012-02-26 15:40
Dobrý den, ztmavení barev je samostatná kapitola, o které jsem se zatím nijak podrobněji nezmínil. Selektivní barva je samozřejmě jednou z možností, kterou lze použít. Mělo by se ale také pracovat s maskou, protože není určitě žádoucí ztmavit celou fotografii. Možné je ponechat saturační masku a ztmavit tak pouze dosaturované barvy. Nevím, ale zda je to moc vhodné, vyzkoušejte a uvidíte.

Možná spíše než saturační masku by bylo lepší vytvořit automatickou tonální masku a pracovat tak jen ve světlých nebo tmavších jasových rozsazích. Případně tonální masku zkombinovat se saturační.

Pro samotné ztmavení pak můžete použít selektivní barvu, křivku, vrstvu v režimu multiplay atd., možností je spousta.