Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složky

Úpravou kontrastu jasové složky začínají první úpravy fotografie v editoru po převodu z RAW konvertoru, po provedeném ořezu, narovnání horizontu, srovnání vad objektivu, případně odstranění šumu. Po celou dobu se budeme řídit zásadou, že úpravy kontrastu budou zcela odděleny od barevných úprav, nesmí mít jakýkoli vliv na barvy. Podívejme se nyní na konkrétní postupy, kterými vylepšíme kontrast snímku.

 

Úvod

Úprava kontrastu jasové složky je komplexní záležitost, protože zvýšení kontrastu se netýká celé fotografie globálně. Každý způsob zvýšení kontrastu působí na její jinou část. Správně provedený kontrast jasové složky je to, co dává fotografii její zajímavost a výraz. Obecně lze říci, že úprava kontrastu je mnohem složitější záležitost, než úprava barev.

Nyní si řeknete - vždyť je to jednoduché, ve Photoshopu je přece nástroj jas a kontrast, tak ho použiji a je to. Ano, je - ale to nejhorší, co se dá udělat!

Podívejme se nyní na jednotlivé způsoby vylepšení kontrastu a jejich působení na rozdílné části fotografie. Budou uvedeny v posloupnosti tak, jak budou vytvářet jednotlivé vrstvy. U každého druhu kontrastu bude pochopitelně nutné použít speciální masku.

 

1. Automatický kontrast (monochromatický kontrast) - tento způsob kontrastu vylepšuje fotografii zcela automaticky tím, že přizpůsobí rozsah tónů celému histogramu. Zjednodušeně řečeno nejtmavší tón fotografie se posune na histogramu k levému okraji, čímž se zvýší rozsah od středních tónů k tmavým, nejsvětlejší tón se posune k pravému okraji histogramu, čímž se zvýší rozsah od středních tónů ke světlým. U správně vyvážených fotografií za dobrého světla a podmínek, kde je využit téměř celý histogram, budou změny jen minimální. Je to nejjednodušší, ale velice účinný a zcela bezpečný způsob vylepšení fotografie. Je ovšem nutné použít masku, která bude bránit až příliš extrémním posunům v histogramu, zvláště u fotografií, kde převažují hlavně střední tóny (mlhovky).

 

2. Adaptivní kontrast (kontrast středních tónů, globální kontrast) - základní kontrast ve středních tónech, který se provede pomocí nástroje křivky (s-křivka), rovněž je nutné použití masky, kde jsou skryty nejsvětlejší a nejtmavší části snímku, které tímto kontrastem nebudou ovlivněny. Tento způsob bude mít částečně podobný efekt jako automatický kontrast, dojde také k posunu tónů v histogramu, ale posun je již omezen výhradně na střední tóny. Název adaptivní kontrast se používá z důvodu, že nejde pouze o klasickou s-křivku, která by vzhledem k jejímu průběhu ovlivňovala také světla a stíny, ale pomocí masky je kontrast "zadaptován", přizpůsoben pouze a výhradně na střední tóny odkud jeho efekt plynule slábne.

 

3. Kontrastní maska (dynamický kontrast) - tento kontrast se týká pouze tmavých a světlých částí fotografie. Prosvětluje stíny, ztmavuje světla a zvýrazňuje tak detaily, které jinak zanikají. Při správném použití dochází až k dramatickému zvýšení kontrastu ve světlech, např. u mraků na obloze. Je to nejvýraznější způsob jakým lze zvýšit kontrast, doplňuje oba předchozí. Princip tohoto kontrastu je ovšem v tom, že stíny prosvětlí a světla ztmaví nikoli jen tam, kde jsou opravdu tmavé nebo světlé tóny (tím by tóny začly splývat a kontrast by se snížil), ale pracuje plynule i v jejich okolí. Toho je docíleno speciální rozostřenou maskou, která sebou ovšem přináší i jeden nepříjemný, ale řešitelný problém.

 

4. Kontrast černé (kontrast černého bodu) - tento způsob kontrastu završuje tři předchozí. Týká se pouze tmavších tónů a nastavuje správně tzv. černý bod histogramu. Tímto kontrastem si určíme, jak tmavé chceme mít tmavé tóny. Uplatní se především pro fotografie určené pro tisk, ale vylepší i fotografie v obrazovkovém rozlišení, kde chceme dosáhnout opravdu výrazného kontrastu. Není možné ho provádět na LCD panelech s TN technologií, kde tmavé tóny splývají, jeví se světlejší než ve skutečnosti a není tedy možné odhadnout správnou míru účinku. Na TN panelech bychom měli tendenci tento kontrast příliš zvýraznit. Zcela tmavé tóny, které se již blíží černé bude nutné ochránit maskou.

 

5. Lokální kontrast - neprovádí se na začátku úprav, ale až na snímku zmenšeném (zvětšeném) na finální velikost. Lokální kontrast je odvozen od doostřující funkce unsharp mask a pracuje podobně jako doostření - zvyšuje kontrast kolem výrazných přechodů v jasové složce (hran), ale pracuje s podstatně větší oblastí kolem těchto přechodů a je potlačen doostřující efekt a ponechán mírný kontrastní účinek. Maskou nebo podmíněným prolnutím vrstvy je nutné chránit nejsvětlejší a nejtmavší místa, kde by došlo ke ztrátě detailů vlivem přepalů. Lokální kontrast je tedy s-křivka provedená lokálně kolem hran (přechodů jasů) a bez omezení na tóny (chrání se jen vznik přepalů na obou krajích histogramu), zatímco s-křivka adaptivního kontrastu působí globálně a je omezena výhradně na střední tóny.

 

Účinnost jednotlivých druhů kontrastu

 

 

Zabránění barevným změnám

Řídím se zásadou, že úpravy kontrastu jasové složky mají být oddělené od úprav barev. Pokud se použije automatický kontrast nebo kontrast středních tónů, tak se společně s kontrastem budou zvýrazňovat i barvy. Dochází k tzv. falešné saturaci. Později uvidíme, že toto je nejhorší způsob, jak barvy zvýraznit a bude nutné tomuto jevu zamezit.

Řešení je naštěstí velice jednoduché - u všech vrstev, kde chceme zamezit jakýmkoli barevným posunům použijeme režim prolnutí luminosity (světlost). V tomto režimu bude z vrstvy pozadí (kde máme fotografii) použit odstín a sytost barev, které tak zůstanou beze změny a z vrstvy úprav se použije pouze jasová (tonální) informace.

 

Ukázka správně provedeného kontrastu

Na následujících dvou ukázkách vidíte snímky, na kterých ještě nebyly provedeny žádné úpravy kontrastu - po konverzi z RAW formátu. Upraveny jsou pouze barvy, a to pouze proto, aby bylo možné porovnání s finálním výsledkem (upravovat barvy před kontrastem je pochopitelně nesmysl, ale zde to pro ukázky bylo nutné).

Kontrast je opravdu minimální a přitom oba snímky potřebují silný kontrast. Po najetí myší na fotografie se zobrazí jejich zpracovaná finální verze, na které byly provedeny postupně různé druhy kontrastu.

Výsledku bylo docíleno dále popsanými úpravami a výslednou podobu první fotografie ve větším rozlišení si můžete prohlédnou na serveru photoextract.com.

 

Úprava kontrastu

 

Úprava kontrastu

 

A nyní podrobněji k jednotlivým postupům:

 

Účel: Rozšíření tónů na celý histogram, dojde k automatickému vylepšení kontrastu, především u fotografií focených za horších podmínek, kde v histogramu chybí tóny v některé jeho části.

Dostupnost ve Photoshopu: Z nabídky Image - Auto Contrast (Alt+Shift+Ctrl+L). V české verzi Obraz - Kontrast automaticky.  V tomto případě ale dojde i barevným posunům, je tedy nutné pracovat na kopii vrstvy v režimu prolnutí luminosity. Mnohem lepší je použít vrstvu úprav úrovně nebo křivky - na paletě Vrstvy kliknout dole myší na ikonu Create new fill or adjustment layer (vytvořit novou vrstvu úprav) a vybrat úrovně nebo křivky. Poté provést funkci Auto.

Nejprve je nutné nastavit správný způsob, jakým se bude automatický kontrast provádět. V úrovních zvolíme tlačítko Options (volby) a nastavíme Enhance monochromatic contrast (zlepšit monochromatický kontrast). Ve Photoshopu CS4 se k volbě dostaneme také přes paletku Adjustments (úpravy) a klepnutím myší na tlačítko Auto se současně stisknutou klávesou Alt. Zatrhneme také volbu Save as defaults (Uložit jako výchozí). Photoshop bude nadále v úrovních a křivkách používat tento způsob jako výchozí. Dva další způsoby automatického kontrastu vždy mění i barevný odstín. V režimu luminosity by sice k žádným posunům nedošlo, ale máme správné výchozí nastavení a nemusíme se sem již vracet. Všechny ostatní volby ponecháme tak, jak jsou.

 

Nastavení automatického kontrastu

 

Aplikace jako vrstva úprav: Ano, autokontrast lze použít na vrstvě úprav úrovně nebo křivky.

Maska: Používá se speciální maska, která vychází z rozdílu od střední šedé barvy. Střední šedá je v masce bílá, úprava zde bude prováděna naplno a směrem na obě strany - k tmavým i světlým tónům bude úprava plynule slábnout. Celá maska se po provedeném autokontrastu ještě zvýrazní pro lepší odstupňování úpravy. Toto je nesmírně důležité, protože málo kontrastní fotografie, např. mlhovky nebo vzdálená krajina v modrém oparu, by získaly zcela nepřirozenou podobu. Díky této masce můžeme úpravu provádět zcela automaticky, bez jakýchkoli korekcí a dokonce i bez kontroly výsledku, což je ideální pro automatické akce. Funkce může selhat pouze u speciálních fotografií, např. uměleckých, kde je nízký kontrast záměr, nebo u portrétů. V krajinářské fotografii, architektuře, reportážní atd. je díky masce postup naprosto bezpečný.

V přiložených akcích níže je použito pouze podmíněné prolnutí vrstvy pro ochranu tmavých a světlých tónů krajů histogramu, maska není k dispozici. Jak se vytvoří maska, je naznačeno v odstavci výše - zkuste přijít na svůj vlastní postup a ověřte si, že funguje na různých typech fotografií.

Postup:

Nejprve se provede výběr tónů, kterých se bude kontrast týkat (příprava masky). Provede se nová vrstva úprav úrovně nebo křivky, na které se z výběru automaticky vytvoří maska. Zvolíme volbu Auto, tím bude proveden automatický kontrast. Po tomto kroku se provede další úprava masky, která zabrání extrémnímu rozšíření histogramu. Na vrstvě se nastaví režim prolnutí luminosity (světlost), aby nebyly ovlivněny barvy. V akcích níže je místo masky použito podmíněné prolnutí vrstvy, kde jsou chráněny tmavé a světlé tóny. Tato ochrana ovšem není zdaleka tak účinná jako maska.

Poznámka: Při této úpravě kontrastu dochází k roztažení tónů a může docházet k posterizaci, není tedy příliš vhodný pro úpravy již fotoaparátem zpracovaných JPEG souborů. Pokud bychom takto chtěli upravovat fotografie, které byly zpracovány softwarem přístroje, je nutné nejprve soubory převést do 16 bitů.

Na následující ukázce se podíváme, jakého účinku může automatický kontrast dosáhnout. Na fotografii je z rozhledny město přiblížené teleobjektivem, podmínky byly špatné, světle šedá obloha, v dálce vše skryté v modrošedém oparu, takže výsledek je zcela nekontrastní. Po najetí myší na fotografii se zobrazí provedená úprava pomocí automatického kontrastu.

 

Původní fotografie se špatným kontrastem

Původní fotografie zcela bez kontrastu a výsledek úpravy. Zvýšením kontrastu zdánlivě došlo k potlačení barev. Ve skutečnosti jsou barvy, respektive jejich odstín a sytost, zcela nedotčeny (snímek  po kompletním zpracování dopadl poměrně dobře - prohlédnout)

 

Na další ukázce je vlevo histogram původní histogram fotografie a vpravo histogram upravené fotografie. Je zřetelné, že kontrast byl minimální, levá polovina histogramu neobsahuje téměř žádná data. Úpravou je vše "opraveno".

 

Porovnání histogramu
Histogram původní a upravené fotografie

 

Účel: Celkové zvýraznění kontrastu fotografie s ochranou světlých a tmavých tónů, základní kontrast, který je aplikován přibližně ve středních tónech snímku, světlé a tmavé tóny jsou chráněny maskou.

Dostupnost ve Photoshopu: Ve Photoshopu tento kontrast provedeme pomocí nástroje křivky - nabídka Image - Adjustment - Curves (obraz - přizpůsobení - křivky), kde je předdefinováno několik křivek pro zvýšení kontrastu, které můžeme dále upravit.

Aplikace jako vrstva úprav: Ano, kontrast i křivky lze použít jako vrstvu úprav.

Maska: Používá se maska, která chrání světlé a tmavé tóny. Návodů na vytvoření masky pro adaptivní kontrast existuje více, někdy se používá i rozostřená maska, která je o něco účinnější, ale může vytvářet světlé obrysy kolem tmavých objektů (halo). Proto se nehodí do automatických akcí. Místo masky lze použít i podmíněné prolnutí vrstvy, které je ovšem méně účinné než maska. V automatických akcích se navíc maska vytváří variabilně a je přesně přizpůsobena konkrétní fotografii, podmíněné prolnutí vrstvy je pak pro každou fotografii pouze přibližné.

V přiložených akcích níže je použito pouze podmíněné prolnutí vrstvy pro ochranu tmavých a světlých tónů snímku. Zkuste sami přijít na způsob, jakým by se maska vytvořila - řešení je naznačeno u automatického kontrastu, jediný rozdíl je v tom, že maska se po provedení kontrastu již dále nemění.

Postup:

Provede se výběr středních tónů a poté se provede nová vrstva úprav křivky. Z výběru bude automaticky vytvořena maska. U křivek můžeme vybrat jednu z přednastavených pro kontrast, kterou si upravíme dle potřeby. Na vrstvě nastavíme režim prolnutí luminosity a pokud nebyla použita maska, nastavíme podmíněné prolnutí vrstvy.

 

Nastavení automatického kontrastu

 

Poznámka: Při této úpravě kontrastu (platí pro použití křivek obecně) dochází k roztažení a kompresi tónů a může docházet k posterizaci. Není tedy příliš vhodný pro úpravy již fotoaparátem zpracovaných JPEG souborů, nutností je pak pracovat v režimu 16 bitů.

Účel: Prosvětlení stínů a vytažení detailů ve světlých částech snímku. Správně použitá kontrastní maska je nejúčinnější zvýraznění kontrastu. Efekt někdy může být skutečně až dramatický.

Kontrastní maska má tak velký efekt, že používám několik jejich variant:

- kontrastní maska HDR - velice silný efekt, může ale vytvářet halo, které je potlačeno jen do jisté míry

- kontrastní maska pro interiéry - naprosto potlačený halo efekt, který by se projevil kolem větších ploch (nábytek...)

- kontrastní maska základní - velice účinná, halo efekt z největší části potlačen, pro automatické akce

- kontrastní maska pro finální výsledky - speciálně upravená varianta masky pro obrázky v nižším rozlišení

Dostupnost ve Photoshopu: Kontrastní maska ve Photoshopu není přímo použitelná nikde z nabídky, ale lze použít Image - Adjustment - Shadow/Highlight (obraz - přizpůsobení - světla a stíny). Sice funguje podobně, má víc (zbytečných) nastavení, ale výsledek je opravdu špatný, ba spíše velice špatný. Žádným způsobem nepotlačuje výrazné halo, které vzniká kolem objektů díky rozostřené masce a úpravu nelze použít jako nedestruktivní vrstvu, zároveň zkresluje barvy a nesmyslně nabízí dosycení barev. Za takovouto náhradu kontrastní masky by se autoři měli opravdu stydět.

Aplikace jako vrstva úprav: Ne - s běžným postupem, existuje ovšem speciální postup kontrastní masky, který jako vrstvu úprav použít lze.

Maska: Záleží jaký postup zvolíme. Buď se použije postup s maskou nebo se použije vrstva v režimu overlay. Každopádně jak maska, tak vrstva overlay musí být rozostřená, aby byly zesvětlovány a ztmavovány i okolní tóny. Právě toto rozostření masky přináší velký problém - vytváří světlé obrysy kolem tmavých objektů a tmavé obrysy kolem objektů světlých - vzniká tzv. halo. Existuje ovšem postup, jak tomuto nepříjemnému efektu zabránit. V akcích u tohoto článku je použit postup s overlay vrstvou, kde může vznikat halo a výsledek je tedy potřeba kontrolovat.

Postup:

Základní kontrastní maska (světla i stíny dohromady): Vytvoříme kopii vrstvy pozadí (Ctrl+J) a převedeme ji do odstínů šedi funkcí destaturate - odbarvit (Ctrl+Shift+U). Provedeme inverzi vrstvy funkcí invert - invertovat (Ctrl+I) a nastavíme způsob prolnutí overlay (překrýt). Nastavíme průhlednost (krytí) 50 %, abychom v závěru mohli efekt zdůraznit nebo zeslabit a vrstvu pojmenujeme Kontrastní maska. Obrázek se nyní jeví plochý, bez kontrastu a s nepřirozenými barvami. Proto nakonec provedeme rozostření vrstvy (Filter - Blur - Gaussian Blur / Filtry - Rozostření - Gaussovské). Poloměr bude u každé fotky jiný, přičemž u větších fotek bude větší. Použitelné hodnoty jsou zhruba od 30 výše, u fotografií ve vysokém rozlišení jsou ideální vyšší hodnoty (40-80). Účinek změny poloměru posuvníkem můžeme ihned pozorovat na fotografii.

Vylepšená kontrastní maska (světla a stíny odděleně): přesný postup nebudu dopodrobna uvádět (lze vyčíst z akcí), je podobný jako u základní masky, ale postup se provede zvlášť pro stíny a zvlášť pro světla, u nich je pak možné nastavit jiné hodnoty a intenzitu. Akce ke stažení obsahuje oba způsoby.

Kontrastní maska může mít mnoho variant pro různé účely. Největší problém kontrastní masky - vznik halo efektu může být velice nepříjemný a je řešitelný jen poměrně složitým postupem. Řešení ovšem nabízí sám Photoshop bez potřeby instalace jakýchkoli další filtrů nebo skriptů.

Tento kontrast se používá především u fotografií připravovaných pro tisk. Týká se pouze škály tmavších tónů, které je někdy potřeba ještě více ztmavit, odstupňovat. Jeho další použití může být po provedené kontrastní masce, kde byly prosvětleny stíny, včetně těch nejtmavších tónů, které tímto kontrastem opět vrátíme do jejich původní pozice v histogramu. Použití také přichází v úvahu u krajinářských fotografií focených v tzv. zlaté hodině při východu nebo západu slunce, kdy je scéna vysoce kontrastní, a tímto docílíme ještě dalšího zesílení kontrastu. Další použití je u plochých fotografií pořízených s bleskem, kde jsou tmavší tóny zastoupeny jen minimálně, zde pak provedeme kontrast podstatně silněji a fotografie získá přirozenou podobu.

Jak již bylo výše zmíněno, nemá smysl se o tento způsob kontrastu pokoušet na obyčejných LCD monitorech s TN technologií, kde tmavší tóny, s kterými se pracuje není možné správně zobrazit, splývají do stejného tónu a většinou jsou zobrazeny podstatně světlejší než mají správně být. Na TN panelech by zobrazení bylo jen velice přibližné.

Podrobný popis, jak se s tmavými tóny pracuje je nad rámec tohoto článku. Jedná se o speciální postup, žádné křivky, jas, ani jakýkoli jiný druh kontrastu.

Akce pro tento druh kontrastu není součástí akcí ke stažení.

Účel: Finální zvýraznění kontrastu celého snímku. Tento způsob neprovádíme na začátku úprav, ale až po finálním zmenšení a ostatních úpravách.

Dostupnost ve Photoshopu: Použije se doostřovací funkce neostrá maska (unsharp mask) - nabídka Filters - Sharpen - Unsharp mask (filtry - zostření - doostřit).

Aplikace jako vrstva úprav: Ne. Provádíme vždy na kopii upravované vrstvy (pozadí) nebo na sloučených vrstvách. Ve Photoshopu od verze 10 můžeme použít tzv. chytré filtry (smart filters), které umožní nastavené hodnoty filtrů ještě dodatečně měnit, takže se filtry chovají podobně jako vrstvy úprav.

Maska: Používá se maska, která chrání nejsvětlejší a nejtmavší místa, kde by další zesílení kontrastu už vedlo k přepalům. Místo masky je možné rovněž použít podmíněné prolnutí vrstvy.

Postup: Vytvoříme kopii vrstvy, na které budeme lokální kontrast provádět (Ctrl+J). U této nové vrstvy nastavíme režim prolnutí na luminosity (světlost), abychom neovlivnili barvy. Snížíme krytí vrstvy např. na 70 %, abychom mohli sílu efektu případně dodatečně upravit. Přejdeme do nabídky Filters - Sharpen - Unsharp mask. Hodnoty se budou nastavovat zcela jinak než pro doostření. Zatímco u doostření se parametr míra (amount) nastavuje na vysoké hodnoty a parametr poloměr (radius) na velice nízké, v tomto případě je tomu obráceně. Hodnotu míra nastavíme zpravidla 20-50 a hodnotu poloměr 40-100, opět dle velikosti fotografie. Hodnoty lze měnit posuvníky a zároveň sledovat náhled.

Dále je potřeba ochránit nejsvětlejší a nejtmavší místa fotografie, aby nedocházelo k přepalům ve světlech a stínech (clipování kanálů) - jak toho docílíme bez použití masky? Pravým tlačítkem myši klepneme na vrstvu a zvolíme Blending Options (volby prolnutí). Dostáváme se do podrobných možností nastavení prolínání vrstev. Zajímat nás bude položka Blend if (prolnout když), kde můžeme omezit prolnutí v nejsvětlejších a nejtmavších místech, kde provedená úprava nebude mít vliv. Podmínku můžeme nastavit na aktuální vrstvu s filtrem (this layer) i na podkladovou vrstvu (underlaying layer) - u vrstev úprav je většinou nutné používat nastavení u podkladové vrstvy. U obou vrstev je vpravo a vlevo posuvník, který lze pomocí držení klávesy Alt a pohybem myši rozdělit na dva. Toto rozdělení je důležité, aby byl přechod plynulý. Vnitřní okraj (blíže ke středu) pak označuje, odkud se má podmíněné prolnutí provádět a vnější okraj kde má prolnutí zcela skončit. Přibližné finální nastavení je vidět na následujícím obrázku, hodnoty je dle potřeby možno pochopitelně změnit nebo provést jen na jedné z obou vrstev.

 

Nastavení podmíněného prolnutí vrstvy

Nastavení podmíněného prolnutí vrstvy pro ochranu světel a stínů

 

Důležité upozornění: Tento kontrast může vytvářet halo efekt kolem objektů! Bohužel neexistuje způsob, jak tomu zabránit (na rozdíl od kontrastní masky). Proto je nutné tento kontrast neprovádět příliš silně. Částečně efekt omezíme (ale zároveň trochu snížíme také kontrast) tím, že maskou nebo podmíněným prolnutím vrstvy budeme více chránit světla. Halo je totiž nejvíce viditelné kolem tmavých objektů na světlém pozadí. Velice nepříjemné to může být u fotografií s objekty proti modré obloze. Typickým příkladem je třeba hradní věž. Pro tento případ mám jednoduchou akci, která vybere modrou barvu a kompletně ji odečte z masky.

Poznámka: V ukázkových akcích je lokální kontrast proveden dvakrát - jednou klasicky, dle zde uvedeného postupu a podruhé jako smart filters, kde lze hodnoty filtru unsharp mask dodatečně změnit. Druhá akce se však provede pouze ve Phoshopu od verze 10 (CS3).

 

 


Akce ke stažení: HJ-Tutorials-kontrast.atn

Akce nejsou ověřeny v české verzí Photoshopu - v případě, že se akce zastaví s chybou, bude nutné nahrát krok akce znovu (typicky dojde k chybě např. u kroku "select layer background" - v české verzi se očekává "pozadí").

Postup nahrání akcí: Pokud není zobrazena paleta akcí, stiskněte Alt+F9. Otevřete nabídku palety (kliknutím na šipku v pravém horním rohu) a z nabídky vyberte Load Actions. Poté vyhledejte umístění, kam jste akce uložili a potvrďte v něm soubor "HJ-Tutorials-kontrast.atn". Jednodušší postup je na uloženou akci poklepat myší a automaticky se načte do Photoshopu (nemusí být vždy funkční).

Akce jsou připraveny pouze s přibližnými hodnotami nastavení, pro vlastní potřeby si hodnoty budete nejspíše muset přizpůsobit. Akce jsou připraveny pro výukové účely, tedy značně zjednodušené. Neřeší se např. nepříjemné halo u kontrastní masky, u automatického a adaptivního kontrastu je místo účinné masky nastaveno pouze podmíněné prolnutí vrstvy atd.

 


Ukázky úpravy kontrastu

Tolik tedy teorie. Nyní se podíváme na ukázkách, jaký mají tyto postupy reálný význam. Oba snímky potřebují vysoký kontrast, jeden je focen k večeru v tzv. zlaté hodině, bude u něj potřeba zvýraznit rozdíl mezi světly a stíny, u druhého je žádoucí maximálně zvýraznit poměrně dramatické mraky na obloze. Jednotlivé záložky ukazují postup úprav.

 

 

 

 

 


Zcela nakonec si můžete prohlédnout obě fotografie finálně zpracované. Nejprve vidíte fotografie tak, jak je zpracoval software fotoaparátu přímo do JPEG formátu (Nikon D90, profil Standard) a po najetí myší se zobrazí fotografie pořízené do formátu RAW, které byly zpracovány sériemi akcí ve Photoshopu.

 

Zpracování - Photoshop

Zpracování - Photoshop

 

 

 


Akce pro automatický kontrast

Protože čím dál častěji zasíláte dotazy vytvoření masky rozdílu od střední šedé, připravil jsem sadu akcí pro automatický kontrast. Důležitost autokontrastu spočívá v tom, že provádí první úpravu fotografie a na jejím správném provedení jsou závislé všechny další úpravy.

Je potřeba si také uvědomit, že návod na správnou masku pro automatický kontrast nemůže být univerzální. Síla této masky je závislá na tom, jak se fotky vyvolají v RAW konvertoru. Pokud se v RAW konvertoru provedou silnější úpravy kontrastu (nebo se použije nějaký jiný než neutrální profil), bude celkový kontrast vyšší a maska musí mnohem více chránit světlé tóny. Pokud RAW vyvoláte bez zvýšení kontrastu a použijete některý z neutrálních profilů, můžete následně autokontrast provést mnohem silněji s podstatně slabší maskou. Maska by tedy měla být přizpůsobena na váš obvyklý výstup z RAW konvertoru.

V sadě jsou tyto akce:

  • Autokontrast - autokontrast, který používá silnější masku, bude proveden méně (pokud bude potřeba, použijte jinou masku)
  • Autokontrast maximum - poměrně silné provedení autokontrastu, vyžaduje kontrolu výsledku a není vhodný do automatických akcí
  • Pomocný autokontrast - pouze pomocná akce pro maximální autokontrast
  • Rozdíl od střední šedé (přesně) - základní maska pro rozdíl od střední šedé, silněji chrání světla (maska je na rozdíl od následujících dvou zcela přesná v režimu RGB) a bude vhodná pro kontrastnější výstup z RAW konvertoru
  • Rozdíl od střední šedé (respektuje dot gain šedé nastavený ve správě barev) - tato maska už není zcela přesná, ale zvýrazněná, takže chrání méně a autokontrast bude proveden silněji. Je určena pro fotografie, které jsou v RAW konvertoru vyvolány neutrálně, s malým kontrastem a s rezervou ve světlech. Respektuje hodnotu dot gain u šedé ve správě barev (obvykle 15-25), která zajistí zesvětlení jasových informací v pomocném kanálu, který se při tvorbě masky použije a maska tak bude ve světlech méně chránit a autokontrast bude proveden silněji (z tohoto důvodu tato maska některým z vás nemusela vyhovovat)
  • Rozdíl od střední šedé (selektivný barva) - zcela jiný postup přípravy masky, uvádím ho zde spíše pro zajímavost

Pokud použijete samostatně některou z akcí pro vytvoření masky, nezapomeňte provést inverzi výběru, ze kterého masku vytvoříte (jinak by maska chránila jen střední tóny).

 

Sadu akcí stahujte tady.

 

 

Zpět na seznam článků

Komentáře  

 
Bára B.
# Maska pro automatický kontrastBára B. 2011-03-08 21:11
Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla více o masce, která je použita na vrstvu úprav "Automatický kontrast". Podle výše uvedeného popisu jsi nejsem vůbec jista, jak se k masce dobrat. Budu ráda za jakékoliv nasměrování.
Předem děkuji za radu.

Bára B.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Re: Maska pro automatický kontrastLuboš Kopečný 2011-03-11 12:06
Dobrý den, je potřeba vytvořit masku rozdílem od střední šedé. Šedé střední tóny budou v masce světlé, a čím více ke krajům histogramu, tím budou tmavší, tedy chráněné. Pro vytvoření masky existuje spousta způsobů a záleží také na tom, jak budeme definovat co to je "střední šedá". Jiná střední šedá je v režimu RGB, jiná v Lab a jiná je v černobílých kanálech, kde má vliv nastavení dot gain ve správě barev.

Rozdíl můžete vytvořit pomocí vrstvy úprav solid color (plná barva) s vyplněním střední šedou v režimu krytí difference (rozdíl), odbarvit, zkopírovat do schránky a poté vložit do masky. Lze také použít pomocnou vrstvu úprav selektivní barva, kde se ze všech barev včetně bílé a černé ubere černá na -100 a ve středních tónech se přidá na +100. Já používám metodu jinou (méně přesnou), pomocí kalkulací s využitím nastavení dot gain na 20% ve správě barev, ta se mi osvědčila nejlépe ze všech možností.

Na masce se pak provedou "úrovně automaticky", čímž se maska zvýrazní a přizpůsobí dané fotografii.

Automatickému kontrastu je potřeba věnovat maximální pozornost, protože pokud se provede špatně, budou špatně provedeny i všechny následující úpravy kontrastu. Pokud se provede správně, připraví vynikající výchozí stav fotografie pro další úpravy.

Akci pro automatický kontrast vám zasílám mailem, uvidíte tam i dva způsoby jak vytvořit masku pro rozdíl od střední šedé.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Bára B.
# RE: Re: Maska pro automatický kontrastBára B. 2011-03-15 13:37
Dobrý den,
děkuji za obsáhlou odpověď i za akce, které jste mi zaslal. Již pár dní to testuji a zkouším na různých fotografiích, u některých je tato metoda výborná u jiných, většinou u těch, kde je důležitá kresba ve světlech, mi přijde lepší automatický kontrast bez masky. Každopádně díky za vaše stránky a rady. Např. dvouprůchodové doostření je naprosto výborná věc s perfektními výsledky.

S pozdravem

Bára B.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Re: Maska pro automatický kontrastLuboš Kopečný 2011-03-15 14:18
Dobrý den, pokud budete provádět pouze automatický kontrast, tak výsledek bude možná lepší bez masky (provede se silněji). Maska je zde vlastně ze dvou důvodů - jednak proto, aby byl a.k. úplně bezpečný do automatických akcí (maska zabrání jeho extrémnímu provedení) a aby byl mírně ztlumen a zůstala rezerva pro provedení dalších druhů kontrastu. Na automatický kontrast totiž navazuje kontrast středních tónů a kontrastní maska. Míru těchto kontrastů je potřeba vzájemně vyvážit. Pokud použijete tyto tři druhy kontrastu (každý působí zcela jinak), je nutné každý omezit maskou, aby působil přesně tam, kde má.

Pochopitelně vše je potřeba si vyzkoušet, ověřit a nastavit pro vlastní potřeby, ale také hlavně pro druhy fotografií, které nejčastěji fotíte. Např. pro portréty, nebo produktovou fotografii budete muset použít jiné postupy. Postupy zde uváděné jsou obecné a vyzkoušené hlavně na krajinářské fotografii, architektuře, reportážní fotografii.

Po zvládnutí základních postupů by si je pochopitelně měl každý upravit, přizpůsobit, případně rozšířit pro svoje potřeby :-)

S pozdravem L.K.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Petr L.
# RE: Re: Maska pro automatický kontrastPetr L. 2011-03-19 20:10
Dobrý den,
jsem na tom podobně jako Bára B., také si nevím s maskou rady. Chápu její použití, vytvořím si i šedivý obraz podle Vašeho poisu ("Lze také použít pomocnou vrstvu úprav selektivní barva, kde se ze všech barev včetně bílé a černé ubere černá na -100 a ve středních tónech se přidá na +100"), ale nevím, jak potom tyto šedé tóny dostat do masky. Dále Vás prosím o objasnění třetího postupu (dot gain 20%), tady vůbec netuším o co jde.

Děkuji a chválím velmi povedený a poučný web
Petr
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# RE: RE: Re: Maska pro automatický kontrastLuboš Kopečný 2011-03-20 20:22
Dobrý večer, doplnil jsem článek o sadu akcí pro automatický kontrast i s doplňujícím textem, vyzkoušejte a případně dejte vědět, kdyby cokoli bylo nejasné.

K dotazu, "jak šedé tóny dostanete do masky" - pokud máte vytvořenou a nastavenou vrstvu úprav selektivní barva, přejděte na paletku kanály, podržte klávesu Ctrl a současně klikněte myší na kanál RGB - tím se veškeré informace z RGB kanálu (tedy z toho co právě vidíte) načtou jako výběr, ze kterého následně vytvoříte masku na vrstvě, u které ji potřebujete (pochopitelně musíte výběr nebo následně masku zinvertovat). Vrstvu se selektivní barvou pak můžete smazat, protože byla vytvořena pouze pro vytvoření tohoto výběru (je to i v akci ke stažení).

S pozdravem LK
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
I.Majtán
# Východzie nastavenie RAWI.Majtán 2011-03-17 12:14
Zdravím Vás po dlhšom čase ( už sme v minulosti komunikovali mailom :)) Chcel by som sa opýtať v čom konvertujete RAW a aké používate defaultné nastavenie kontrastu a saturácie už pri samotnej konverzii. Či prispôsobujete kontrast a saturáciu už pri RAWe alebo všetko necháte na Photoshop. Napríklad ACR má defaultne kontrast na 25, videl som už ľudí ktorý aj tento sťahujú na 0.

Vďaka
S pozdravom IM
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Re: Východzie nastavenie RAWLuboš Kopečný 2011-03-17 12:39
Dobrý den, RAW vyvolávám v Adobe Camera Raw, nezjistil jsem naprosto žádný přínos firemního konvertoru, nehledě na jeho programátorskou úroveň (Nikon). V ACR se snažím udělat pouze nejnutnější minimum:

- ořez, narovnání, případně odstranění vad objektivu
- případný odšum
- vyvážení bílé
- odstranění přepalů (lokálně, recovery)
- celkové vyrovnání expozice
- někdy také mírně nastavím hodnoty HSL
- jako výchozí profil mám camera neutral

Nedoostřuji ani nenastavuji kontrast nebo kontrastní křivky, saturaci nechávám na nule. Kontrast i saturaci udělám následně v PS.

Výchozí hodnotu (kterou samozřejmě u každé fotky mohu změnit) expozice stahuji na -0,5 a vytáhnu jas na 80. Vyhovuje mi to takto, protože světla zvýrazněná jasem jsou lepší než když ponechám expozici na 0 a jas na výchozí hodnotě 25. Křivka jasu nemá takovou tendenci k přepalům jako křivka expozice (ve stínech mají stejný průběh). Následně tak ve Photoshopu mám ponechaný větší prostor na pravém kraji histogramu, takže mohu pracovat se silnějším automatickým kontrastem a mám celkově větší prostor pro úpravy v jasech (kontrastní maska).

Výchozí hodnoty si ale musíte najít a ověřit sám a následné akce, či zpracování by pak z nich měly vycházet. Kdybych například změnil výchozí hodnoty expozice a jasu v ACR, musel bych upravit také výchozí akce v PS pro kontrast. Vše na sebe navazuje...

S pozdravem L.K.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
I.Majtán
# RE: Re: Východzie nastavenie RAWI.Majtán 2011-03-17 12:52
Vďaka za rýchlu odpoveď.
O to čo píšete v závere, mi práve šlo. Všetko na seba nadväzuje :) Preto ma zaujímalo aké hodnoty pri kontraste a saturácii používate. Ešte taká vec: Ako spomínate v článku, ak je pri vyfotografovaní využitý celý DR a teda histogram ide ku krajom je to v poriadku. Ale keď je scéna s menším DR a automatický kontrast je s maskou nikdy nedosiahne histogram ku krajom. A keď sa na samotnú masku použijú autolevels tak ochrana svetiel/tieňov je ešte väčšia. Riešite nejak dotiahnutie histogramu ku kraju alebo nechávate na koncoch voľno. Hlavne teda ľavá strana, kde väčšinou vo fotke sa nejaká tá čierna nájde :) Na pravej strane je to väčšinou žiadúce kôli ochrane pred prepalmi.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# RE: RE: Re: Východzie nastavenie RAWLuboš Kopečný 2011-03-17 13:07
Odpověď nemůže být jednoznačná, záleží na fotografii.

Maska při autokontrastu zajistí, že nebude proveden v nějaké extrémní míře, která by mohla fotografii pokazit. Pokud velice špatně exponovanou fotku necháte autokontrastem roztáhnout až do krajů histogramu, bude nejspíš vypadat nepřirozeně.

Pak jsou třeba fotografie (mlha), kde autokontrast je žádoucí také pouze minimálně, to vše "jistí" maska a je nejlepší ponechat to tak. Většinou tedy dotažení histogramu do kraje nijak neřeším.

Na levé straně histogramu by se to pochopitelně mohlo někdy "pustit" dál, v tom máte pravdu. Někdy proto ještě používám tzv. "kontrast černé" - zvýraznění stínů pomocí selektivní barvy, občas se to skutečně hodí.

Pokud je tedy potřeba, stíny mírně zvýrazním, ale samostatnou úpravou, autokontrast by to dělat neměl.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Petr Hrudka
# Nikon Capture NX2Petr Hrudka 2012-03-27 14:52
CNX2 má naprosto zásadní výhodu a to že veškeré provedené změny se NEDESTRUKTIVNĚ zapisují přímo do souboru .NEF. A to včetně finálního zmenšení. Dále je možné přímo v NEF mít uložené různé verze postprocesu. V kombinaci s pluginem Color Efex Pro je CNX2 téměř dokonalý nástroj ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
michal
# gimpmichal 2011-10-03 22:34
Dobrý den, vaše články o úpravě kontrastu a sytosti mě velmi zaujaly. Mám ale pouze program gimp. Nemohl byste mi napsat postup vytvoření masky pro automatický kontrast v gimpu, pokud to umíte? Nějakou dobu s tím laboruji ale nemůžu se dobrat výsledku tak aby maska chránila jak tmavé tak světlé tóny. Chybí zde nejspíše režim prolnutí luminosity. Respektive jestli nemáte nějaký odkaz na podrobnější info o vytvoření masky ve photoshopu, na cizojazyčné stránce. Nemohu to nikde najít. Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# RE: gimpLuboš Kopečný 2011-10-04 08:12
Dobrý den, v Gimpu je to podobné, jako v PS - zkuste toto:

Nad obrázkem vytvořte novou vrstvu a vyplňte ji střední šedou (RGB 128,128,128).

Režim prolnutí nastavte na odlišnost a výsledek zkopírujte do výběru (kopírovat viditelné).

Pomocnou šedou vrstvu odstraňte a výběr vložte do nové vrstvy a proveďte inverzi, pak úrovně automaticky. PS šedé kanály zesvětluje nastavenou gama korekcí ve správě barev, takže možná bude nutné výsledek také mírně zesvětlit.

Obsah takto vytvořené vrstvy bude maska - vytvořte tedy kopii obrázku, nastavte režim prolnutí jas (to by mělo být stejné jako luminosity v PS) a do masky do masky přeneste obsah šedé vrstvy, tu pak smažte.

Nakonec na obrázku proveďte úrovně automaticky, maska už automaticky bude chránit světlé i tmavé odstíny...

Ve skutečnosti je v PS postup trošku složitější, ale princip je stejný. Postup lze pochopitelně vylepšit, například již uvedeným zesvětlením masky, případně z masky ještě odečíst nejsvětlejší tóny (bude chránit více, než pouhý rozdíl od střední šedé).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lukáš
# video-tutorialLukáš 2012-04-23 18:12
Dobrý den neuvažujete výše popsané metody udělat i jako video tutorial? Byl bych za něj moc vděčný :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lukáš
# Odp.: video-tutorialLukáš 2012-04-23 18:17
Jsem z toho autokontrastu jelen :) nešlo by to popsat krok po kroku jak pro Gimp?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: video-tutorialLuboš Kopečný 2012-04-23 19:17
S Gimpem asi neporadím. Zkoušel jsem s ním kdysi pracovat, ale jelikož nepodporoval 16bitové obrázky, byl pro vážnou práci nepoužitelný. Nevím, jestli se situace změnila, ale myslím, že o podpoře 16 b. se uvažuje až po verzi 2.8, která ještě není ve finální fázi. Pokud se mýlím, budu rád, když napíšete info.

V podstatě byste musel v Gimpu zkopírovat pozadí do nové vrstvy a přepnout ji do režimu "jas". Potom byste musel vytvořit masku, kde nějakým způsobem ochráníte světla a stíny nebo maskou povolíte jen širší rozsah středních tónů. Potom na vrstvě provedete automatické úrovně. To je ale velice obecný postup, který jste asi zkoušel. Omlouvám se, ale tady víc neporadím :-(
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lukáš
# Odp.: video-tutorialLukáš 2012-04-23 20:03
No já to myslel jako jeto popsáno tady:
(# RE: gimp — Luboš Kopečný 2011-10-04 08:12
Dobrý den, v Gimpu je to podobné, jako v PS - zkuste toto: .....)
----
Myslel sem postup v Photoshopu.
Je vytvoření postup kontrastní masky stejný jako tady .. ->angrezphoto.com/.../...

A to že v PS v kanálech přes RBG kanal vytvořím nový kanál 50%šedý a ten aplikuji na Úrovně -> Autokontrast?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: video-tutorialLuboš Kopečný 2012-04-24 14:16
Špatně jsem vás pochopil. Masku pro autokontrast vytvoříte následovně:

- nad vrstvou pozadí vytvořte novou vrstvu a vyplňte ji střední šedou (také můžete použít vrstvu úprav solid color, to je totéž)
- vrstvu přepněte do prolnutí difference - rozdíl
- zkopírujte obě viditelné vrstvy do nové (Ctrl+Shift+Alt +E) a vrstvu se střední šedou smažte
- novou vrstvu odbarvěte (Ctrl+Shift+U) a proveďte inverzi (Ctrl+I)
- na vrstvě proveďte autokontrast, to je vše - v této vrstvě je již připravena maska

Můžete ji uložit pro další použití jako kanál nebo ji přímo vložit do masky nebo ji načíst jako RGB výběr (v paletce Kanály stisknout Ctrl a kliknout myší na RGB), ze kterého potom vytvoříte masku...

Celé si to ale musíte odladit na svém postupu. Maska pro autokontrast musí vycházet z toho, jak si připravíte konverzi z RAW formátu. Pokud použijete při vyvolání RAWu již nějaký kontrast, budete muset autokontrast trochu zeslabit.

Kontrastní maska je něco trochu jiného, zatímco u autokontrastu pracujete spíše se středními tóny, u kontrastní masky zase obráceně - se světly a stíny. Obě masky pracují automaticky na základně tonálních údajů a v podstatě je tedy můžeme nazvat tonálními maskami, jak je to popsáno v článku, na který odkazujete.

Zatímco u masky pro autokontrast je maska přesná a odvozená čistě z tonálních informací, kontrastní masku je potřeba znepřesnit - rozostřit. Právě díky jejímu rozostření pak vznikají nepříjemné efekty - halo - světlé kontury kolem tmavých objektů a tmavé kolem světlých. Existují složité postupy, které to eliminují...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: video-tutorialLuboš Kopečný 2012-04-23 18:35
Dobrý den, o video tutoriálech jsem již přemýšlel, dokonce jsem něco i zkoušel začít. Celý seriál by se ale musel dobře promyslet a připravit, což je časově příliš náročné. V současné době o tom vůbec neuvažuji z důvodu, že prostě nemám volný čas.

Rád bych někdy takový seriál video návodů připravil, jediné co ale v současné situaci mohu napsat je, že letos to zcela jistě nebude.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Martin
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyMartin 2012-07-28 15:06
Dobrý den, nejdříve bych Vám chtěl poděkovat za tento tutorial, je výbornej. Měl bych jeden dotaz :-) Je možná trochu nastínit, jakým způsobem odstranit halo efekt u kontrastní masky? Zkouším všechno možný a zatím se moc nedaří. Jediné, co mi pomohlo byla regulace průhlednosti vrsty s kontrastní maskou a změna poloměru gaussovského rozostření...al e tyto korekce sníží celkový efekt. Je jiná možnost?
Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyLuboš Kopečný 2012-07-29 13:15
Dobrý den, zbavit se halo efekty u kontrastní masky nepůjde nikdy zcela úplně. Opatrným a pečlivým postupem se mu však dá zabránit tak, že bude téměř úplně potlačený a nepostřehnuteln ý a tento postup lze i zautomatizovat.

Kontrastní maskou má smysl se zabývat poněkud více než jinými druhy kontrastu, vzhledem k jejímu silnému vlivu na vyznění fotografie. Není ale jednoduché se s ní naučit správně pracovat, ani to jak a kdy ji použít. Nějakou základní kontrastní masku je vhodné použít vždy, ale kdykoli později je možné ji použít znovu a to třeba až na finálním doostřeném a zmenšeném snímku, kde její efekt může ještě dodatečně velice vyniknout.

Aby bylo vidět, o čem přesně píšu, stáhněte si tuto fotografii horyjeseniky.cz/.../... . Zkuste zapínat a vypínat viditelnost vrstvy finální kontrastní maska a měnit její průhlednost.

Pokud je kontrastní maska použita dvakrát, je potřeba už první kontrastní masku provést tak, že se bude ještě počítat s jejím pozdějším provedením. I finální kontrastní maska musí být zase připravena s ohledem na její předchozí základní variantu. Zapracovat tedy kontrastní masku do celého řetězce je možná složitější než se zdá. Ale úsilí se vyplatí a vše později budou provádět automatické akce bez nutnosti jakýchkoli ručních zásahů u jednotlivých fotografií. Také je potřeba kontrastní masku provádět se správnou mírou a nehnat její účinek do nepřirozených extrémů. To jenom pro doplnění, protože tyto podrobnosti jsem u kontrastní masky doposud neuváděl.

A k vašemu dotazu, jak zabránit halo efektu - je nutno pracovat zvlášť se světly a stíny. Halo efekt je totiž kritický právě při práci ve stínech, kdy zasahuje do světlejších oblastí a působí rušivě. Ve stínech je tudíž vhodné kromě rozostření pomocí gaussian blur pracovat i rozostřením lens blur, které zachovává hrany a nerozostřuje přes ně. Tudy tedy vede cesta :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Martin
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyMartin 2012-07-30 15:32
Díky za rychlou odpověď. Jestli to tedy dobře chápu vytvořím si masku pro stíny a masku pro světla, tyto zkopíruji do nových vrstev, nastavím režim overlay a u vrsty ze stíny použiji lens blur a u vrsty se světly gaussian blur?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyLuboš Kopečný 2012-07-30 21:44
Ano, je to přesně tak... Jen počítejte s tím, že lens blur je náročný na výpočet, čím větší nastavíte radius, tím déle to bude trvat. Na nových počítačích to není problém, horší je to na starších. Radius je potřeba nastavit nejméně na 50.

Zkoušejte a třeba přijdete na lepší postup, než mám já... Pokud budete chtít, mohu vám poslat akci se svojí kontrastní maskou.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Martin
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyMartin 2012-08-03 11:31
S tou náročností máte naprostou pravdu, po zapnutí lens blur si můžu jít uvařit kafe
Jestli tedy mohu poprosit o Vaši akci s kontrastní maskou, budu Vám vděčný
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Martin
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyMartin 2012-07-31 22:24
S tou náročností máte naprostou pravdu, po zapnutí lens blur si můžu jít uvařit kafe :-)
Jestli tedy mohu poprosit o Vaši akci s kontrastní maskou, budu Vám vděčný :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Vasek
# Maska pro autokontrastVasek 2012-11-06 23:49
Dobry den. Muzu dve otazky? Nemohu prijit na to proc se pro autokontrast pouziva maska na svetla a stiny. Myslel jsem, ze tim roztahnu histogram po cele skale jasu (takze tim odstranim sedy zavoj, cerna bude cerna, bila bude bila). A zaroven se s tim zvetsi kontrast. Jaky ma potom vyznam tu zmenu vymaskovat prave na bile a cerne a aplikovat ji pouze na stredy? V cem je problem kdybych nemaskoval?
A jaka je vyhoda autokontrastu oproti pretazeni bile a cerne na konec histogramu tak, aby pri pridrzenem Alt nebyla prepalena zadna signifikantni cast fotografie (coz se tezko automatizuje - pocitac nepozna co je signifikantni a co ne).
Dik za vysvetleni.
Vasek
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: Maska pro autokontrastLuboš Kopečný 2012-11-07 09:48
Dobrý den, pokusím se odpovědět na vaše otázky.

Maska se v autokontrastu používá proto, aby autokontrast nebyl proveden naplno ve světlech a ve stínech. Světla a stíny "přenecháme" jiným druhům kontrastu. Automatický kontrast tvoří jen jakousi základní a neagresivní úpravu histogramu pro další způsoby, kterými dosahujeme kontrast, je to prostě jen první článek řetězu. Pokud byste autokontrast provedl naplno, už by nebylo možné další úpravy kontrastu provádět (nebo jen omezeně), protože by pro ně nebyl dostatečný prostor.

Porovnejte sám - zkuste provést autokontrast silně. Fotografie tím samozřejmě na kontrastu získá. Pak zkuste zeslabený autokontrast s maskou a proveďte posloupnost dalších způsobů kontrastu. Uvidíte sám, který výsledek bude pro oko příjemnější.

Díky masce také můžete autokontrast použít zcela automaticky bez kontroly v automatických akcích. Pokud byste ho provedl naplno, bude velice agresivní a musíte každou fotografii zkontrolovat, zda je vůbec ještě přirozená.

Odpověď na druhou otázku je vlastně obsažena v první odpovědi. Pokud byste histogram dotáhl až nakonec obou krajů, opět bude kontrast velice silný a nebude prostor pro jeho další úpravy.

Automatický kontrast se takto neaplikuje pouze na středy. Ve středních tónech je nejsilnější a ve světlech a stínech plynule slábne. Právě to, odkud a jak moc bude ubývat je už potřeba podřídit tomu, jak bude probíhat další zpracování. Pokud třeba autokontrast pustíte silněji do světel a stínů, měl byste zase ubrat na kontrastu provedeném s-křivkou (adaptivní) a upravit i kontrastní masku atd.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Michal
# "Automatizace" a úpravy lidíMichal 2012-11-30 00:14
Ahoj Luboši,
Zaprvé bych ti chtěl vyseknout pochvalu za super stránky a ještě lepši manuály. ;-)
Při té příležitosti bych se rád zeptal na dvě věci:
1) Zajímalo by mě, jestli svoje fotky upravuješ těmi svými akcemi zcela automaticky, tj. dávkově, s nějakým průměrným nastavením jednotlivých akcí, nebo jestli třeba míru krytí vrsty a sílu dané akce nastavuješ pro každou fotku individuálně.
Já se totiž ani s použitím akcí na ty tebou zmiňovaný 2 minuty na fotku bedostanu ani náhodou. :sigh:

2) Druhý dotaz by pak byl na to, jestli stejně upravuješ i fotky (například krajiny), na kterých figurují i lidé, nebo zda na ně aplikuješ jiný postup/jiné nastavení akcí, případně jestli třeba obličeje vymaskuješ.
Mám totiž za to, že tebou zmiňovaný postup hlavně obličejům moc nesedí, a to už fázi vyvolávání rawu (stažení expozice a následné zvýšení jasu obličeje "zploští"), i následně při úpravě tifu, hlavně pokud jde o úpravy jasové složky a saturace.
Já jsem postupně došel k tomu, že obličeje ručně maskuju, ale vytrácí se tím "přesnost" automatických masek a je s tím dost práce navíc.

Díky a měj se.

Michal
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: "Automatizace" a úpravy lidíLuboš Kopečný 2012-11-30 08:50
Ahoj, díky za zájem a odpovídám.

1) - Fotky upravuju nejprve všechny automaticky, akce mám udělané tak, aby to bylo nějak obecně vyhovující, takže výsledek je i touto "automatikou" dobře použitelný.

Pak vyberu lepší fotky a s každou si tak do minuty vyhraju pouhým nastavením průhlednosti vrstev po jednotlivých sadách akcí.

Nakonec vyberu fotky, které se mi opravdu líbí a stojí zato se jim věnovat víc (je jich tedy opravdu zlomek :-) ). S těmito fotkami si vyhraju více, kromě průhlednosti vrstev na ně pustím třeba ještě další akci, kterou normálně vůbec nedělám ap.

2) - Obličeje mohou skutečně někdy dělat potíže. Saturaci jsem jim mírně přizpůsobil, takže obličeje, které nejsou zblízka vůbec neřeším. Obličeje zblízka už mohou být trošku problém, většinou to ale až tak nevadí - záleží skutečně na nastavení saturace v akci. Doporučuji v těchto případech zkusit vynechat saturaci a zvolit jednoduše vrstvu Vibrance jak ji nabízí Photoshop, ta je k obličejům velice šetrná. Také by nebylo složité vybrat nějaký rozsah barevných odstínů pleti a provést pro ně třeba akci "odečíst ze saturační masky", postup by nebyl složitý. Akce by se buď přidala přímo do saturační akce nebo by se provedla jen v případě potřeby.

Vyvolání RAWu - ubrat expozici a přidat jas je po všech stránkách výhodné. Jas si tady ještě uměle maličko přidávám a vyšší jasy pak stáhnu v kontrastní akci, tím se to srovná (v novém Camera Raw 7 s procesem 2012 je to už trochu jinak). U krajin je vyšší jas potřebný, bílé mraky pak zůstávají skutečně krásně bílé a oddělené od dalších vyšších jasů ve fotografii a docílí se tak vyššího kontrastu.

Chce to jen najít optimální nastavení. Obecně by z RAWu do Photoshopu měl přijít co nejméně zpracovaný neutrální vstup s nízkým kontrastem a saturací. Míru jasu je nutno podřídit tomu, jak jsou udělány následné akce, případně záměru výsledné fotografie.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Michal
# Odp.: "Automatizace" a úpravy lidíMichal 2012-11-30 22:39
Díky za ultrarychlou odpověď.
ad 1) Takže třeba masku hran nebo průhlednost vrstev u kontrastní masky necháváš standardně jednotný?
Z těch jednotlivých akcí máš udělanou nějakou "superakci", která ti udělá všechny úpravy zaráz?

ad 2) U těch obličejů ta saturace jde řešit ještě nejjednodušeji (nižší krytí vrstvy + hlavně červenou v míchání kanálů nastavím velice střídmě, až minimalisticky) . Horší jsou, aspoň u mě, úpravy kontrastu jasové složky. Automatický a adaptivní kontrast totiž (pro obličej) nadměrně zvýší kontrast a aplikace kontrastní masky a úpravy dynamickýho kontrastu je zase zcela "zploští". Ale možná je problém jen u mě.

Pokud jde o úpravu rawu, pracuji v CO6 a možná je problém v tom. Zdá se mi, že CO má tendenci zvýrazňovat přepaly, takže pak musím jít s expozicí o to víc dolů a navíc pak ještě třeba dost stahovat Světla. A výsledek u obličejů není pěknej. Jinak výstup z rawu nechávám "surovej", tj. bez kontrastu a saturace, jen se zcela minimálním doostřením.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: "Automatizace" a úpravy lidíLuboš Kopečný 2012-12-02 18:07
Zdravím,

1) - Mám sadu akcí, které s fotkou dělají všechno od začátku do konce. Pouštím je všechny buď dávkově, kde je výstupem automatický finální výsledek. Nebo jednotlivé sady pustím postupně a upravuju vrstvy. Ty sady akcí jsou: kontrast, barvy, doostření+zmenš ení, finální úpravy, export.

Pokud bys měl zájem nahrej někam následující soubory:

1. Výstup z CO6 (nejlíp v TIFFu nebo PSD), který používáš jako vstup do Photoshopu
2. Nějaký výstup, kde bude dobře vidět, co je špatně.

Já pak zpátky nahraju výstup z Camera Raw - čili připravený neutrální vstup do Photoshopu, na který mám uzpůsobeny svoje akce. Můžeš to pak porovnat se svým výstupem z CO6. Pak ti pošlu nějaký finální výsledek, jak mi ho zpracují akce automaticky.

Možná by to mohlo být nějaké vodítko, každopádně vše uvidíme na konkrétním případě...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
petr červenka
# Kontrastní maskování - poznatkypetr červenka 2013-03-25 22:57
Dobrý den, hlavně díky Vašim stránkám jsem před pár měsíci začal více věnovat úpravám fotografií, Vaše tutoriály jsou jedinečné. Na webu se toho dá v angličtině najít hodně, ale některé detaily a postupy které popisujete zde jsem tam přesto nenašel.

Proč píšu. Jde mi o kontrastní masku, která se dělá zvlášť pro stíny a světla.
Dlouho jsem nemohl přijít na to, jak správně vytvořit masku světel a stínů a jak poté aplikovat to gaussovské rozostření - protože píšete, že je potřeba rozostřit jak vrstvu tak masku. Když jsem do vrsty "Overlay" přidal masku světel / stínů, tak se tato rozostřuje s vrstvou a při jakékoliv hodnotě mi vznikal hned halo efekt. Tak jsem spíše omylem přišel na to, že když vrstvu nejdříve rozostřím (toleruju trocha halo efektu), a teprve pak přidám masku světel / stínů, tak že maska je v tento moment ostrá a ihned halo potlačí. Pak jsem ještě zkoušel i tuto masku samostatně rozostřit a zdá se mi, že když ji jemně rozostřím (tak aby nezvnikl znovu halo efekt), tak to kontrastu dále přidá na kráse.

Jinak z akcí jsem laicky vyčetl, že výběr světel / stínů provádíte asi pomocí menu "Výběr - Rozsah barev"? Mi se toto neosvědčilo, začal jsem používat metodu jasových masek kdy výběr světel / stínů tak dlouho zúžuju (pomocí průniku), až mám takovou masku kde jsou jen světla / stíny tak akorát. To jsem vyčetl na stránkách od Tony Kuypera.

Tak jsem se chtěl jen o tyto mé začátečnické poznatky s Vámi podělit a budu rád, když se k nim vyjádříte ze svého odborného pohledu zda postupuju správně či ne.

Moc díky
petr červenka
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: Kontrastní maskování - poznatkyLuboš Kopečný 2013-04-01 19:51
Dobrý den, omlouvám se poněkud pozdní odpoveď, ale omezené časové možnosti mi nedovolují reagovat okamžitě.

Gaussovské rozostření z principu vždy povede k halo efektu. Je to jen základní metoda, kterou je potřeba patřičně "usměrnit", aby byly výsledky správné. Pokud jste přišel na jakékoli vylepšení, které vám vyhovuje a dává správný výsledek tak u něj každopádně zůstaňte. Moje postupy tady jsou skutečně jen obecné a základní, vhodné pro pochopení problematiky. Ale je nutné si je dále přizpůsobit a vylepšit.

Jen jako příklad uvedu, že místo gaussovského rozostření je mnohem lepší použít filtr Surface blur (rozostření povrchu), které nejde přes hrany, krásně je zachová a halo efekt nevznikne. Je potřeba ale najít vhodné nastavení. To platí hlavně při prosvětlení stínů.

Masky pro světla a stíny provádím načítáním patřičných jasových rozsahů z kompozitního RGB kanálu, které jen lehce rozostřím (pro potřebu masky) aby splynuly, tady je gaussovské rozostření (nebo blur výběru) docela neškodné, protože se provede jen minimálně (dokonce by to šlo i bez něj). Výběr světel a stínů v rozsahu barev, ani podmíněné prolnutí vrstev, kdy vybíráte světla a stíny pomocí posuvníků nikdy nedají moc dobrý výsledek.

Pokud byste měl o tyto akce pro výběr tónových rozsahů zájem, napište mi váš e-mail a já vám je pošlu. Možná to bude velmi podobné (nebo úplně stejné) jako váš postup, kdy výběr zužujete pomocí průniku. Zřejmě jste přišel na správný postup sám.

Ještě jen uvedu, že kontrastní masku nejlépe provedete dvakrát, zvlášť pro stíny a zvlášť pro světla. Pokaždé je totiž možné volit odlišný postup s úplně jinak vytvořenou maskou. Právě při prosvětlení stínů vzniká to nepříjemné halo, u ztmavení světel to tak kritické není.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
petr červenka
# Odp.: Kontrastní maskování - poznatkypetr červenka 2013-04-03 13:07
Dobrý den, děkuji za odpověď. Jen uvádím i pro ostatní zájemce odkaz na velmi zajímavé stránky Tony Kuypera, konkrétně pak do části jeho tutoriálu o jasových maskách.


goodlight.us/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyLuboš Kopečný 2013-04-03 14:22
Dávám sem k dispozici akce pro tonální (jasové) rozsahy. Nenazývám je maskami, protože akce provede pouze výběr tonálních rozsahů a tím končí. S výběrem je možné dále jakkoli pracovat (rozostřit, vytvořit masku...)

Akce jsou nazvány svým přibližným rozsahem (od 0 do 255), který vybírají. Pokud je více vrstev, akce pracují sloučením viditelných, ne z pozadí.

Tonální výběry se pochopitelně budou lišit nastavením prostoru Gray ve správě barev (Working Spaces). Běžné jsou zde hodnoty Dot Gain 15 - 20 %. S jinými hodnotami je potřeba počítat s tím, že masky budou odlišné od předpokládaného výsledku. Já pracuji s hodnotou 20 %, která se mi zdá (pro potřeby fotografií) ideální.

horyjeseniky.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Tomáš
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyTomáš 2013-05-22 14:37
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, je-li nějaký rozdíl mezi maskou pro automaticky kontrast, maskou pro adaptivní kontrast a lokální kontrast? Případně jaký... Případně prosím o nástřel, jak vyrobit. Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Luboš Kopečný
# Odp.: Zpracování krajinářské fotografie: 2. díl - Kontrast jasové složkyLuboš Kopečný 2013-05-26 10:09
Dobrý den, maska pro automatický kontrast vychází z rozdílu od střední šedé - úplně střední tóny budou tedy v masce bílé a čím více ke krajům histogramu (ke světlům a stínům) budou v masce tmavnout.

Čili maska zajistí to, že se bude pracovat hlavně se středními tóny, světla a stíny budou plynule chráněny.

Maska pro adaptivní kontrast je stejná. Jediný rozdíl je v tom, že ještě před automatickým kontrastem má snímek mnohem nižší kontrast (výstup z RAWu volím nekontrastní, tj. v Camera Raw vůbec žádný kontrast nepřidávám). Proto je potřeba masku pro automatický kontrast "rozšířit", aby pracovala pro celý snímek - a to se provede úrovněmi. Stáhněte si akce a porovnejte.

Masky ale musíte vytvářet postupně, nestačí jedna maska vytvořená na začátku - čili maska+autokontr ast, dále opět nová maska+adaptivní kontrast.

Maska pro lokální kontrast je trošku jiná, je zde potřeba chránit pouze úplně nejsvětlejší místa a nejtmavší stíny, aby nedošlo k přepalům. Stačilo by místo masky použít jen podmíněné krytí vrstvy (blend if) a nastavit místo masky rozsah posuvníků na nějaké rozumné hodnoty.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit