Zpracování krajinářské fotografie: 3. díl - Úprava barev

Úprava barev je dalším krokem v procesu zpracování fotografie po úpravách kontrastu jasové složky. Barvy budeme zvýrazňovat zvýšením jejich sytosti (saturace) a podle potřeby provedeme mírné proteplení barev. Touto úpravou docílíme efektu, pro který se s oblibou používají filmy Fujifilm Velvia, které dosahují příjemného sytého a teplého odstínu. V krajinářské fotografii jsou sytost a teplota barev nedůležitější a většinou i jediné barevné úpravy.

 

Barevná sytost a teplota barev (velvia efekt)

Barevná sytost a teplota barev jsou dva základní faktory, kterým se věnujeme při úpravě barev. Po jejich provedení bude výsledná fotografie pro lidské oko mnohem příjemnější a zajímavější. Stačí vyhledat v Googlu slova "color vibrance", "vivid colors" nebo "veliva effect" - pro sytost, nebo "color temperature" - pro barevnou teplotu, a výsledkem budou stovky nalezených stránek, které se těmto tématům  celosvětově věnují, velice často i s připravenými akcemi pro Photoshop. Tyto akce většinou neřeší maskování, neumí pracocvat selektivně, takže výsledek nebývá zrovna nejlepší.

Základem správného provedení obou úprav je použití masky. Při zvýraznění barev dosycením používáme tzv. saturační masku, bez které rozumné dosycení není prakticky vůbec možné a při úpravách barevné teploty skryjeme celý modrý kanál, tím přiměřeně utlumíme proteplení v modré barvě a nejsvětlejších odstínech šedé až bílé barvy (v těchto odstínech mají všechny kanály své téměř plné hodnoty), kde proteplení není příliš žádoucí.

Podívejme se na oba postupy a přípravu masek podrobněji. Nejprve trochu teorie, kde si ujasníme, proč bylo důležité oddělit barevné úpravy od úprav kontrastu.

 

Kontrast, s-křivka versus barevná sytost - proč neprovádět barevné úpravy současně s vylepšením kontrastu

V předchozím dílu bylo uvedeno, že úpravy kontrastu provádíme ve vrstvě v režimu překrytí luminosity (světlost). V tomto režimu není vůbec ovlivněna barevná složka, ale pouze jasová. K čemu by došlo, kdybychom ponechali normální režim překrytí a úpravou kontrastu ovlivnili i barvy? U základního adaptivního kontrastu bychom museli zrušit masku, protože barvy na fotografii by kontrastem byly dosyceny nerovnoměrně (v reále by vznikly fleky). Tato maska chrání nejsvětlejší a nejtmavší tóny před přepaly na základě jasových informací a nijak nám nepomůže při barevných úpravách. Zvýšením barevného kontrastu by došlo k zvýraznění barev, ale také k přepalům a ztrátě detailů v jednotlivých barevných kanálech. Tento nežádoucí efekt dosycení barev při zvýšení kontrastu se někdy nazývá "falešná saturace".

Podívejme se na následující dvě fotografie. Na první je zvýšený kontrast v normálním režimu prolnutí, tedy i v barevné složce, a ztráta detailů je zřetelně viditelná ve světlých místech. Na druhé fotografii byly barvy dosyceny správným postupem a k žádné ztrátě detailů a k přepalům nedošlo. Po najetí myší na obrázek se zobrazí neupravený originál.

 

Zvýraznění barev kontrastem - přepaly a ztráta detailů

Barvy zvýrazněny kontrastem pomocí s-křivky, je vidět ztráta detailů a přepaly ve světlých místech

 

Barvy dosyceny správným postupem - bez přepalů, detaily zachovány

Barvy zvýrazněny správným postupem, ke ztrátám detailů nikde nedošlo

 

Poznámka: Zvýraznění barev kontrastem nebo lépe sice s-křivkou provést lze, ale výsledek nikdy nebude příliš uspokojivý. S-křivka je správný způsob pro jednu z úprav kontrastu v jasové složce, ale naprosto nevhodná pro zvýraznění barev. Pokud bychom chtěli barvy upravit pomocí kontrastu nebo s-křivky, museli bychom to provést nadvakrát - nejprve provést kontrast v režimu překrytí luminosity (světlost), bez vlivu na barvy. Podruhé bychom museli provést totéž, ale se saturační maskou, která chrání syté barvy a zvolit režim prolnutí color (barva) - v tomto režimu ovlivníme jenom barevný odstín a sytost, nikoli jasovou složku. I v tomto případě se musí pracovat jinak v jasové a jinak v barevné složce - jiná maska, jiný režim překrytí a především ne příliš smysluplná práce.

Příprava zvýraznění barev - saturační maska

Z předchozího dílu víme, že u základního automatického i adaptivního kontrastu je nutné použít masku, která chrání nejsvětlejší a nejtmavší místa fotografie, kde by došlo k přepalům a zániku detailů. Podobně i při zvýraznění barev dosycením chráníme barvy, které jsou již syté a další zvýšení sytosti by u nich vedlo k přepalům v jednotlivých barevných kanálech nebo nepříjemnému a nepřirozenému přesycení barvy.

Maska, kterou používáme při úpravě barevné sytosti se jmenuje saturační maska. Její příprava je poněkud složitější než příprava masky pro automatický nebo adaptivní kontrast. Předně podotknu, že neexistuje jednotný postup pro vytvoření této masky. Pomocí Googlu lze vyhledat spoustu různých způsobů, jak masku vytvořit. Postup, který se mi osvědčil nejvíce a je také nejlogičtější je k dispozici v akcích ke stažení. Pracuje na tomto pricipu: nejprve se z fotografie vypustí veškeré informace o jasu (luminositě) a zůstanou jen informace o barvě (podobně když převedeme fotografii do odstínů šedi vypouštíme barevné informace). Dále se zjistí jak jsou barvy syté - sytost barev se porovná přesně se střední šedou, která nenese informaci o barevné sytosti, jelikož žádnou nemá, její saturace je nulová. Výsledkem porovnání získáme vrstvu v odstínech šedi, kde málo syté barvy blížící se střední šedé budou tmavší až černé, sytější barvy budou světlé až bílé - čím sytější byla barva, tím bude světlejší, barvy s maximální saturací budou zcela bílé. Nakonec se provede inverze, aby syté barvy byly v masce tmavé (maska je chrání) a málo syté světlé.

Vytvořená maska je vidět na následující fotografii. Po najetí myší na obrázek se zobrazí neupravený originál, ze kterého byla maska vytvořena.

 

Saturační maska

Saturační maska určuje míru dosycení barev - světlá místa budou dosycena více, tmavá méně. Ve srovnání s originální fotografií je vidět, že červená střecha bude dosycena méně než zbytek fotografie, rovněž modrá barva oblohy bude dosycena méně. Dosycení se prakticky nedotkne květin pod střechou, které mají na fotografii nejsytější barvu, na masce jsou téměř černé

 

Saturační maska v této podobě je pouze základní. Můžeme ještě provést dvě podstatná vylepšení. První, především pro krajinářskou fotografii, je popsáno v tomto článku.

 

UpozorněníDruhé vylepšení řeší následující problém - pokud dosytíme méně syté barvy v blízkostí sytých tónů (např. listí stromů, netýká se větších ploch), saturace se začne vyrovnávat a barvy začnou splývat, čímž výsledek působí poněkud ploše, někdy to může být opravdu problém. V saturační masce je třeba provést ještě jisté odstupňování tónů, aby saturace neprobíhala lineárně, ale v určitých stupních. Záměrně tady řešení neuvedu, zkuste sami zapřemýšlet. Bohužel tento problém neřeší ani nový nástroj vibrance (živost) v CS4.

Zvýraznění barev zvýšením barevné sytosti

Po přípravě saturační masky můžeme začít s úpravami. Photoshop obsahuje nástroj odstín a sytost (hue/saturation). Jeho použití je velice jednoduché, ale není příliš vhodné, protože příliš saturuje i velice málo syté barvy (téměř šedé), které tím zcela poškodí. Bohužel tady nepomůže ani saturační maska, která chrání pouze již dostatečně syté barvy. Lze ho bez obav použít pouze pro velice mírné dosycení. Výhodou kromě snadného použití je to, že jednotlivé barvy lze dosycovat samostatně. Naštěstí existuje mnohem lepší způsob dosycení a tím je použití nástroje míchání kanálů (channel mixer), kterému se budeme dále podrobněji věnovat.

Photoshop od verze 11 (CS4) obsahuje nový nástroj vibrance. Pracuje s barevnou sytostí mnohem šetrněji než nástroj odstín a sytost protože pracuje s vlastní interní maskou. Není přesně zdokumentováno, jak nástroj pracuje a jaká je jeho interní maska. Podle jeho funkčnosti a výsledku je však jasné, že používá stejný způsob míchání kanálů . Uvádí se, že je optimalizován pro portréty osob, jelikož chrání pleťové odstíny, což je v krajinářské fotografie nežádoucí. Při použití nástroje vibrance se už nepoužívá saturační maska.

Všechny tři nástroje (sytost, míchání kanálů, vibrance) lze aplikovat jako vrstvu úprav, takže úpravy lze dodatečně modifikovat, případně zcela zrušit bez vlivu na původní fotografii.

Pro dosycení a zvýraznění barev se ještě poměrně často používá postup, kdy se fotografie převede do barevného modelu Lab a zvýší se kontrast v jeho dvou kanálech (a, b). Pokud budete hledat na internetu, jistě na tento postup někde narazíte. Postup je sice velice jednoduchý, ale také velice destruktivní k barvám, rovněž je nutné pracovat se saturační maskou. Převody mezi barevnými modely je doporučeno provádět minimálně, protože mohou být ztrátové pokud se pracuje s 8 bitovými daty.

 

Postup zvýraznění barev pomocí míchání kanálů

Nejprve vytvoříme novou vrstvu úprav channel mixer (míchání kanálů) - nabídka Layer - New adjustment layer - Channel mixer (vrstva - nová vrstva úprav - míchání kanálů), rychleji lze použít ikonku dole na paletě Layers (vrstvy). V barevném modelu RGB, ve kterém budeme nejčastěji pracovat, je celkový obraz tvořen třemi kanály - červený (Red), zelený (Green) a modrý (Blue). A právě míchání kanálů umožňuje do jednotlivých výstupních kanálů přidávat nebo z nich ubírat hodnoty jiných kanálů. Mícháním kanálů můžeme docílit různých efektů, např. barevné filtry, sépie, černobílá fotografie atd. Anebo také velice účinně dosytit a oživit barvy.

Postup je ten, že v každém jednotlivém kanálu (R,G,B) se ubere podíl z ostatních dvou kanálů a a podíl samotného kanálu se zvýší. Hodnoty jsou zadávány v procentech a výsledná hodnota v každém kanálu musí být 100 %, aby nedošlo k posunu barevného tónu. U červeného výstupního kanálu ubereme zelenou a modrou, u zeleného červenou a modrou, u modrého červenou a zelenou. Tím se zvýší tonální kontrast v jednotlivých kanálech, což se projeví sytými barvami. Příklad nastavení hodnot jednotlivých výstupních kanálů:

výstupní červený kanál - červerná 140 %, zelená -20 %, modrá -20 %

zelený výstupní kanál - červerná -20 %, zelená 140 %, modrá -20 %

modrý výstupní kanál - červerná -20 %, zelená -20 %, modrá 140 %

 

Vylepšení sytosti barev pomocí míchání kanálů

 

Pozor! Součet musí vždy dávat 100 %, jinak dojde ke změně barevného odstínu (což je využíváno při jiných efektech, ale ne při barevné sytosti). Podobným postupem můžeme docílit i snížení sytosti - pak např. pro výstupní červený kanál budou hodnoty červená 80 %, zelená 10 %, modrá 10 %.

Po nastavení snížíme průhlednost vrstvy např. na 50 % a ponecháme normální režim překrytí. Zbývá jenom zkontrolovat výsledek a vše jemně doladit pomocí změny průhlednosti vrstvy.

V článku výše si můžete ještě jednou prohlédnout fotografii, kde byly barvy dosyceny tímto způsobem.

Příprava proteplení barev - maskování modrého kanálu

Pokud bychom proteplení barev provedli bez použití masky na celé fotografii, získala by nepříjemný žlutý až oranžový nádech i tam, kde to není vůbec žádoucí, především v modré barvě oblohy a světlé barvy mraků. Jak tomu zabránit a provést proteplení jen tam, kde je potřeba? A kde je vlastně potřeba? Potřebujeme proteplit, pouze tóny, které se proteplit dají. Není žádoucí proteplit chladné barvy - a to je v našem případě modrá - a nejen modrá, to by  bylo málo, musíme skrýt celý modrý kanál, a protože modrý kanál tvoří i bílou barvu (ve které je v plné intenzitě), bude automaticky chráněna i bílá barva, což je přesně to, co potřebujeme. Vytvoření masky je velice jednoduché - načteme tonální informace z modrého kanálu jako výběr - v paletce Channels (kanály) ťukneme myší na modrý kanál (blue) při současném držení klávesy Ctrl (nebo do paletky nemusíme vůbec chodit a zmáčkneme klávesy Ctrl+Alt+3, u verze CS4 Ctrl+Alt+5) a provedeme inverzi výběru (Ctrl+Shift+Insert) - tím je vybráno vše, kromě modrého kanálu (tedy červený a zelený). A to je celé - na základě výběru pak provedeme samotnou úpravu, maska se z výběru vytvoří automaticky při tvorbě vrstvy úprav míchání kanálů.

Může nastat případ - například při modrém oparu v dálce (jeho proteplení není příliš žádoucí a působí nepřirozeně), že modrý kanál musíme ochránit poněkud více. Toho docílíme tak, že před načtením modrý kanál zvýrazníme - provedeme dočasně vrstvu úprav míchání kanálů (channel mixer) nebo foto filtry (photo filters). U míchání kanálů nastavíme u modrého výstupního kanálu vstupní hodnoty modré na 150 - 200 %. Při použití foto filtrů vybereme jeden z ochlazujících filtrů, který zesílí modrý tón fotky a nastavíme potřebnou intenzitu filtru. Teprve pak provedeme načtení takto zesíleného modrého kanálu a pomocnou vytvořenou vrstvu smažeme.

V ukázkových akcích jsou vytvořeny obě masky - základní a více chránící modrý kanál s použitím ochlazujícího filtru.

 

Vytvořená maska chránící modrý kanál:

Proteplení barev - maskování modrého kanálu

Maskování modrého kanálu pro proteplení barev. Nejvíce chráněná je modrá obloha, bílé oblouky nad okny (vlevo), bílá barva satelitu, celkově světlá spodní část základny rozhledny

Proteplení barev

Proteplení barev posunuje barevný tón do teplejšího odstínu, který na lidské oko působí příjemným dojmem. Proteplení barev lze ve Photoshopu provést dvěma nástroji, které vytvoří novou vrstvu úprav s možností dodatečného jemného doladění nastavení. Nástroje se jmenují vyvážení barev (color balance) a fotografický filtr (photo filter). Každý pracuje jiným způsobem, s jinými možnostmi nastavení, ale s velice podobným výsledkem. Nedokážu říci, který z nich je lepší nebo vhodnější, oba jsou pro tyto účely zcela rovnocenné, vyvážení barev má větší možnosti nastavení.

 

Vyvážení barev

Po přípravě výběru pro masku vytvoříme novou vrstvu úprav color balance (vyvážení barev) - nabídka Layer - New adjustment layer - Color balance (vrstva - nová vrstva úprav - vyvážení barev), rychleji lze použít ikonku dole na paletě Layers (vrstvy). Maska bude z výběru vytvořena automaticky.

Nyní můžeme měnit barevné odstíny jednotlivých barev. U každé základní barvy, odvozené od RGB kanálů se tóny posouvají od barvy kanálu směrem do dvou zbývajících smíchaných barev (opačné barvy). Posouváme tedy tóny od červené ke smíchané zelené a modré, což dává ve výsledku azurovou (cyan), od zelené ke smíchané červené a modré, což dává purpurovou (magenta), od modré ke smíchané červené a zelené, což dává žlutou (yellow).

Pro proteplení barev posouváme chladnou azurovou do červené a modrou do žluté. Nastavíme hodnoty např.  20 a -20, průhlednost vrstvy na 50 %, abychom mohli měnit sílu efektu. Proteplení lze provést zvlášť pro světlé, tmavé a střední tóny. Toho můžeme využít a například neprovádět proteplení ve světlých tónech.

 

Proteplení barev pomocí vyvážení barev

 

Fotografický filtr

Po přípravě výběru pro masku vytvoříme novou vrstvu úprav photo filter (fotografický filtr) - nabídka Layer - New adjustment layer - Photo filter (vrstva - nová vrstva úprav - fotografický filtr), rychleji lze použít ikonu dole na paletě Layers (vrstvy). Maska bude z výběru vytvořena automaticky.

Vybereme jeden ze tří (ve starších verzích ze dvou) oteplujících filtrů (jsou označeny jako Warming Filter 85, LBA a 81). Každý má nepatrně jiný teplotní odstín. Nemusíme používat přednastavené filtry, lze definovat i jakoukoli vhodnou vlastní barvu. Intenzitu filtru nastavíme např. na 60 a krytí vrstvy na 50 %. U foto filtrů není možnost provádět proteplení zvlášť pro světlé, tmavé a střední tóny, což lze řešit dalším maskováním.

 

Proteplení barev pomocí fotografického filtru

 

Pokud bychom naopak potřebovali barvy ochladit pro nějaký speciální efekt, použijeme opačné hodnoty. U barevného odstínu bychom použili hodnoty -20/0/20 a u foto filtru bychom vybrali některý z ochlazujících filtrů (cooling filter). Masku bychom buď zcela zrušili, nebo bychom ochlazovali jen modrý kanál, případně modrý a zelený nebo modrý a červený. V krajinářské fotografii barvy ochlazujeme spíše výjimečně, např. u zimních fotek pro dosažení různých kreativních efektů.

Nakonec ukázka finální fotografie s oběma úpravami. Po najetí myší na fotografii se pro porovnání zobrazí fotografie bez proteplení.

 

Finální fotografie s oběma úpravami, po najetí myší se zobrazí bez proteplení

 

Všem způsobům zvýraznění barev a jejich porovnání se dopodrobna věnuje tento článek.

 


Akce ke stažení: HJ-Tutorials-barvy.atn

Akce nejsou ověřeny v české verzí Photoshopu - v případě, že se akce zastaví s chybou, bude nutné nahrát krok akce znovu (typicky dojde k chybě např. u kroku "select layer background" - v české verzi se očekává "pozadí").

Postup nahrání akcí: Pokud není zobrazena paleta akcí, stiskněte Alt+F9. Otevřete nabídku palety (kliknutím na šipku v pravém horním rohu) a z nabídky vyberte Load Actions. Poté vyhledejte umístění, kam jste akce uložili a potvrďte v něm soubor "HJ-Tutorials-barvy.atn". Jednodušší postup je na uloženou akci poklepat myší a automaticky se načte do Photoshopu (nemusí být vždy funkční).

Akce jsou připraveny pouze s přibližnými hodnotami nastavení, pro vlastní potřeby si hodnoty budete nejspíše muset přizpůsobit. Akce jsou připraveny pro výukové účely, podstatně zjednodušené. Neřeší se např. vylepšení saturační masky, kde je zabráněno splývání okolních barev při rovnoměrné, neodstupňované saturaci atd.

 


Ukázky úpravy barev

Na všech ukázkách je kromě barevných úprav provedena předchozí úprava kontrastu. Po najetí myší na fotografie se pro srovnání zobrazí původní fotografie bez úprav.

 

Barevné úpravy

 

Barevné úpravy

 

Barevné úpravy

 

Barevné úpravy

 

 

Zpět na seznam článků